Organizace a hodnocení kvality péče o pacienty s onemocněním diabetes mellitus

VZP ČR od 1. 7. 2019 nabízí svým smluvním partnerům v oboru všeobecného praktického lékařství a ambulantním poskytovatelům v oboru diabetologie možnost účasti v bonifikačním programu VZP PLUS – Organizace a hodnocení kvality péče o pacienty s onemocněním diabetes mellitus (dále VZP PLUS – DIABETES).

Cíle programu

Hlavními cíli programu VZP PLUS – DIABETES jsou:

  • zlepšení kvality poskytované péče o chronické pacienty;
  • snížení rizika kardiovaskulárních komplikací;
  • snížení rizika mikrovaskulárních komplikací;
  • snížení nákladů na léčbu komplikací onemocnění diabetes mellitus.

Kromě jiného bude každý zapojený poskytovatel v rámci programu VZP PLUS – DIABETES spolupracovat se zdravotní pojišťovnou na realizaci dalších aktivit v rámci programů prevence, jejichž cílem bude motivace a zapojení pojištěnce. K realizaci těchto programů obdrží od zdravotní pojišťovny příslušné informace a pokyny (pozn.: spolupráce bude probíhat především v informační roli, ať již směrem k pojištěncům nebo zdravotní pojišťovně).

Indikátory kvality

Program je založen na hodnocení pěti kvalitativních kritérií, která souvisí s prevencí a organizací péče o pacienty s chronickým onemocněním diabetes mellitus:

  • kompenzace diabetu – vyšetření glykovaného hemoglobinu;
  • prevence kardiovaskulárních onemocnění – vyšetření LDL cholesterolu;
  • snížení rizika závažných specifických komplikací diabetu – vyšetření na oftalmologii;
  • snížení rizika amputací – vyšetření rizika syndromu diabetické nohy;
  • snížení rizika opožděné diagnózy chronického selhání ledvin.

Tato kritéria byla definována ve spolupráci s odbornými společnostmi a příslušnými sdruženími poskytovatelů.

Bonifikace

Každé kvalitativní kritérium má svoji váhu podle míry splnění kritéria. Splnění kritérií je tak škálováno, tj. buď je splněno kompletně (je splněn podíl pojištěnců s nejpříznivějšími hodnotami), částečně (jsou splněny uspokojivé hodnoty), anebo nesplněno. Na základě splnění jednotlivých kritérií sledovaných prostřednictvím nově zavedených signálních výkonů a výkonů odpovídajících doporučeným postupům bude poskytovateli vyplacena bonifikace až do výše 500 Kč na jednoho zařazeného pojištěnce.

Bonifikace bude vyhodnocena v prvním pololetí roku 2020 a bude poskytovateli vyplacena nejpozději do konce června 2020.

Podrobnější metodika je přílohou této informace.

Účast v programu

Do první fáze programu, která bude probíhat od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019, se mohou přihlásit všeobecní praktičtí lékaři, kteří jsou hrazeni kombinovanou kapitačně výkonovou platbou a kteří v roce 2018 měli ve své pravidelné péči alespoň 30 diabetiků (tj. těch, u kterých byl vykázán alespoň jednou výkon 01201), a dále všichni ambulantní poskytovatelé v odbornosti 103 – diabetologie.

Máte-li zájem o účast v programu, obraťte se s žádostí o účast v programu nejpozději do 15. 9. 2019 na příslušnou regionální pobočku VZP ČR, která vám předá více informací. Bonifikační úhradový dodatek je potřeba uzavřít nejpozději do 31. 10. 2019.

Poskytovatelé, kteří se přihlásí po 15. 9. 2019, nebudou do programu v tomto roce zapojeni.


Přílohy: