Kritéria pro přiznání bonifikace v roce 2024

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ČR, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ČR, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ČR, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR a RBP, zdravotní pojišťovna ČR přistoupily k bonifikaci poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech.

Do tohoto projektu se mohou zapojit lékárny a odloučená oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (dále i „OOVL“), která splňují tato základní kritéria:

  1. Mají smlouvu s alespoň jednou zdravotní pojišťovnou provádějící zdravotní pojištění v ČR uvedenou výše a za hodnocené období dojde k úhradě léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění.
  2. Jsou jedinou lékárnou nebo OOVL poskytující lékárenskou péči v obci.
  3. V dané oblasti je alespoň jeden smluvní poskytovatel zdravotních služeb s nositelem výkonu – lékař.
  4. Dojezdová doba k jiné nejbližší lékárně či OOVL je větší než 10 minut (viz. Spádové regiony splňující kritéria pro bonifikaci).
  5. Provozovna měla za poslední uzavřený kalendářní rok (= 2022) příjem maximálně 6 milionů Kč z prostředků veřejného zdravotního pojištění (u OOVL, které nemá samostatné smluvní IČZ, bude doloženo formou čestného prohlášení, které je součástí formuláře).

Kritéria pro výplatu bonifikace:

  • Poskytovatelé lékárenské péče se musí zavázat, že v konkrétní, doporučené lékárně či OOVL zajistí v průběhu celého roku 2024 minimální otevírací dobu 25 hodin týdně,
  • bude pro OOVL zřízeno vlastní IČZ s účinností nejpozději od 1. 1. 2024.

V případě neplnění základních kritérií, nebo kritérií pro výplatu bonifikace, nebo v případech, kdy tato kritéria bonifikovaný poskytovatel lékárenské péče přestane plnit v průběhu bonifikovaného období, bude výplata bonifikace ukončena k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém přestanou být tato kritéria plněna.

Poskytovatelé, jejichž provozovna tato kritéria splňuje, mohou do 27. 10. 2023 vyplnit webový formulář s názvem "Formulář žádosti o bonifikaci pro poskytovatele lékárenské péče v nedostupných oblastechzveřejněný na stránkách VZP ČR. Po odeslání vyplněného formuláře dojde k vygenerování ve formátu pdf, který je nutné elektronicky či vlastnoručně podepsat, a takto podepsaný formulář v pdf verzi či jako scan doručit na adresu bonifikace.lekaren@vzp.cz.  Pokud poskytovatel žádá bonifikaci pro více svých provozoven, musí pro každou vypsat samostatnou žádost.

Splnění kritérií pro přiznání bonifikace bude posouzeno na základě vyhodnocení podaných žádostí Výběrovou komisí pro alokaci bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech, složenou ze zástupců všech výše zmíněných zdravotních pojišťoven.

Tato komise v souladu se svým jednacím řádem a v návaznosti na toto posouzení doporučí poskytnutí bonifikace konkrétním poskytovatelům lékárenské péče v nedostupných oblastech, a to podle parametrů vycházejících z podrobné datové analýzy místní dostupnosti lékárenské péče a pravidel upravených v základních pravidlech pro alokaci bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech.

zobrazit obrázek v plné velikosti (PNG)


Příloha

Seznam spádových oblastí plnících kritéria pro bonifikaci