Přehled vykázané péče

Chcete mít veškeré informace ohledně nákladů na vám poskytnutou zdravotní péči? Stačí si požádat o vypracování přehledu úhrad zdravotní péče, tj. výdajů na hrazené služby a uhrazených regulačních poplatků a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely dle zákona č. 48/1997 Sb. Jedná se o údaje zdravotní péče, která byla na vaše číslo pojištěnce vykázána poskytovateli zdravotních služeb a pojišťovnou byla uhrazena.

Roční přehled za předchozí kalendářní rok je vydáván zhruba od března

Na vyžádání pojištěnce je zdravotní pojišťovna povinna zdarma poskytnout jedenkrát ročně formou výpisu z osobního účtu údaje o hrazených službách uhrazených v období posledních 12 měsíců, včetně uhrazených regulačních poplatků a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely za toto období. Pokud požadujete výpis za celý kalendářní rok, je nejlepší si požádat o přehled úhrad nejdříve v polovině března. Počátkem roku ještě mohou pojišťovně přicházet údaje ze zdravotnických zařízení, které je třeba zpracovat.

O vystavení přehledu může požádat:

  • dospělý pojištěnec VZP ČR a pojištěnec VZP ČR starší 15 let sám za sebe
  • zákonný zástupce nezletilého pojištěnce ve věku do 18 let, který dokládá rodný list dítěte
  • osoba se soudním rozhodnutím (např. osvojitel, opatrovník, poručník)
  • osoba, které pojištěnec k vyžádání a převzetí výpisu udělil úředně ověřenou plnou moc

Přehled úhrad zdravotní péče můžete získat:

  • on-line prostřednictvím aplikace Moje VZP. Výpis máte k dispozici v náhledu za delší časové období, nebo si jej zde můžete stáhnout, případně vytisknout bez toho, abyste museli osobně na pobočku VZP. Prostřednictvím aplikace můžete získat informace i za své nezletilé děti nebo za osoby, které vás zplnomocní úředně ověřenou plnou mocí pro zastoupení (např. manžela nebo manželky), pokud je máte u svého účtu v Moje VZP zaregistrované. 

Další možnosti podání žádosti o výpis z osobního účtu:

  • osobně podáním na kterékoli pobočce VZP nebo vložením vyplněného formuláře žádosti do sběrného boxu / poštovní schránky příslušného pracoviště nebo podáním na podatelnu VZP ČR
  • korespondenčně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb
  • prostřednictvím datové schránky fyzické osoby (případně fyzické osoby podnikatele, ve které je uvedeno jméno, příjmení a datum narození fyzické osoby). Žádost musí být zaslána a doručena do datové schránky VZP ČR: i48ae3q
  • e-mailem na info@vzp.cz nebo podatelna@vzp.cz

Ve všech výše uvedených případech musí být žádost řádně vyplněna a musí být předloženy i další dokumenty, ze kterých bude zřejmé oprávnění požadavku (např. rodný list, ověřená plná moc).

O výpis je také možné požádat telefonicky prostřednictvím Call centra VZP ČR na tel. čísle 952 222 222. Touto cestou však nelze žádat o výpis nezletilého; je nutné předložit rodný list.

Přehled úhrad zdravotní péče vám zdravotní pojišťovna vyhotoví a předá bezplatně dle způsobu, který si zvolíte v žádosti. Přehled obsahuje citlivé údaje o zdravotním stavu pojištěnce, což jsou údaje požívající zvýšené ochrany zejména podle zákona o ochraně osobních údajů, a proto je výpis v případě korespondenčního předání zasílán doporučeně do vlastních rukou pojištěnce. Pokud požaduje rodič (nebo jiný zákonný zástupce) nezletilého zaslání výpisu, bude tento výpis zaslán zákonnému zástupci, tj. na jeho jméno a adresu, nikoliv na jméno nezletilého.

Vystavení přehledu úhrad zdravotní péče za osobu zemřelou není možné. 

Podle údajů v přehledu můžete zkontrolovat, zda vám vyúčtovaná péče byla skutečně poskytnuta a je tedy oprávněně uhrazena. Pokud narazíte na nesrovnalosti, je nutné komunikovat se svou zdravotní pojišťovnou. Více informací zde.  

Ke stažení