Přehled vykázané péče

Přehled vykázané péče Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR věří ve význam kontrolní role svých pojištěnců. Jedině informovaný pojištěnec, který si uvědomuje své postavení v systému zdravotnictví a zdravotního pojišťovnictví, který vnímá a realizuje svá práva i povinnosti, může mít kvalitní vztah se zdravotní pojišťovnou a ošetřujícím lékařem.

Podmínkou úspěšného uplatňování práva kontroly ze strany pojištěnce je ochota komunikovat jak s lékařem, tak se zdravotní pojišťovnou. Pacientovi – pojištěnci by nemělo být lhostejné, zda jsou mu ošetřujícím lékařem předepisovány léky, které ani nespotřebuje a nakonec je vyhodí, zda (např. v důsledku špatné nebo nedostatečné komunikace mezi lékaři ) absolvuje opakovaně vyšetření, která by postačovalo provést pouze jedenkrát, neměl by mávnout rukou nad tím, že byla jeho zdravotní pojišťovnou uhrazena péče, která mu ve skutečnosti nebyla poskytnuta. Ke zjišťování správnosti a oprávněnosti úhrad za poskytnutou péči slouží pojištěncům jejich právo požadovat na své zdravotní pojišťovně nezbytné údaje. Na vyžádání pojištěnce je zdravotní pojišťovna povinna písemně poskytnout jedenkrát ročně údaje o zdravotní péči uhrazené za tohoto pojištěnce v období posledních 12 měsíců (§ 43 zákona č. 48/1997 Sb.).

Někteří z těch, kdo své právo podílet se na kontrole využili, s překvapením zjistili, že jejich zdravotní pojišťovna zaplatila za něco, co ve skutečnosti provedeno nebylo a o čem pojištěnec neměl ani ponětí. Co v takovém případě dělat? Rada je jediná. Neprodleně informovat svoji zdravotní pojišťovnu, která tuto záležitost prošetří. Tak jako využívá pojištěnec svých práv, měl by plnit také související povinnosti.

Získejte svůj Přehled vykázané zdravotní péče!

O vystavení Přehledu vykázané zdravotní péče můžete také požádat dopisem, nebo osobně přímo na pobočce VZP. V dopisu stačí uvést, že žádáte o písemné sdělení údajů o zdravotní péči, která za vás byla uhrazena Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, dále své jméno, příjmení, číslo pojištěnce (RČ) a adresu trvalého bydliště. Přehled vám buď pošleme jako doporučenou zásilku do vlastních rukou na uvedenou adresu, nebo na vyžádání připravíme k vyzvednutí na pobočce VZP. Počítejte však cca s třítýdenní lhůtou, než bude k dispozici. Výpis vám zdravotní pojišťovna vyhotoví a zašle bezplatně.

  • Požádat můžete jen o svůj vlastní přehled nebo o vystavení přehledu za své nezletilé dítě.
  • Vystavení přehledu zdravotní péče za osobu zemřelou není možné. Na územním pracovišti VZP ČR může převzít každý pojištěnec jen svůj vlastní přehled, jinak musí k jeho převzetí mít notářsky ověřenou plnou moc.

Výpis údajů o poskytnuté zdravotní péči obsahuje citlivé údaje o zdravotním stavu pojištěnce, což jsou údaje požívající zvýšené ochrany zejména podle zákona o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu zasílá VZP ČR vyžádané výpisy doporučeně do vlastních rukou. Pokud požaduje rodič (nebo jiný zákonný zástupce) nezletilého zaslání výpisu, bude tento výpis zaslán přímo jemu jako zákonnému zástupci, tj. na jeho jméno a adresu, nikoliv na jméno nezletilého. Nezletilé osoby starší 15 let ale podle našeho názoru jsou natolik rozumově a volně vyspělé, aby mohly v rámci omezené způsobilosti k právním úkonům požadovat výpis zdravotní péče samy. V tomto případě je možné výpis doručit do vlastních rukou přímo jim, mj. proto, že vlastní občanský průkaz a mohou tedy prokázat svoji totožnost. (Na formulář se v tom případě jako žadatel podepíše sám nezletilý.)

Zákonný zástupce musí samozřejmě hodnověrným způsobem (nejlépe fotokopií rodného listu dítěte) prokázat, že je zákonným zástupcem nezletilého. Opět mějme na zřeteli, že zde nejde o nějaký byrokratický postup pojišťovny, ale o snahu maximálně chránit údaje o zdravotním stavu klientů a vyloučit možnost, aby se citlivé údaje dostaly do nepovolaných rukou. Požadovaný doklad je třeba přiložit již k žádosti o zaslání výpisu. Zvolí-li klient variantu převzetí výpisu osobně, akceptujeme předložení požadovaných dokladů až při jeho vyzvednutí.

Výpis zdravotní péče lze zaslat i prostřednictvím elektronické komunikace, tzv. Portálu VZP. Jelikož se jedná o velmi citlivé údaje, jak je již uvedeno výše, mohou tuto službu využít pouze klienti, kteří s VZP ČR uzavřeli příslušný smluvní vztah. Více informací získáte na pobočkách VZP.

Ke stažení