Máte schválený návrh – co bude dál?

Schválený návrh na komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči zasílá příslušná pobočka VZP ČR přímo do lázeňského zařízení uvedeného v návrhu na prvním pořadí. Pokud toto zařízení má volný termín, vyrozumí pacienta „Předvoláním pacienta“ nejpozději do 5 dnů přede dnem určeného nástupu lázeňského léčení. Současně pacientovi oznamuje další informace týkající se lázeňského léčení (kde se bude v lázních hlásit, možné způsoby dopravy, co je třeba mít s sebou, že musí být na celou délku lázeňského léčení vybaven léky, které permanentně užívá, a informace o možnostech nadstandardní péče s výší úhrad).

Pokud lázeňské zařízení uvedené v návrhu na prvním pořadí nemá k dispozici lůžko v časovém rozmezí daném platností návrhu, je povinno celý návrh odeslat na lázeňské zařízení uvedené na druhém pořadí, lázeňské zařízení ve druhém pořadí pak případně na lázeňské zařízení ve třetím pořadí. V případě, že ani lázeňské zařízení ve třetím pořadí nenalezne lůžko pro pacienta, je povinno odeslat návrh zpět na vysílající pobočku VZP ČR po projednání situace s tímto pracovištěm.

Nástup na komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči musí být u I. pořadí naléhavosti do jednoho měsíce ode dne schválení návrhu zdravotní pojišťovnou. Do tohoto stupně naléhavosti patří také překlady z nemocničního lůžka na lůžko v lázeňském zařízení. Lázeňské zařízení a datum nástupu zajistí přímo smluvní zdravotnické zařízení, ve kterém je pacient hospitalizován. Návrh na lázeňskou léčebně rehabilitační péči v případech přímého přeložení pacienta z akutní lůžkové péče do lázní nepodléhá schválení zdravotní pojišťovnou(až na tuto výjimku je návrh podáván standardním způsobem). U pořadí naléhavosti II. musí být dodržen termín nástupu lázeňské péče nejpozději do tří měsíců ode dne schválení návrhu zdravotní pojišťovnou, později ztrácí návrh platnost.

U příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče zpravidla zasílá příslušná pobočka VZP ČR schválený návrh přímo pacientovi a ten si vybere lázeňské zařízení podle informací poskytnutých jednak u VZP ČR, jednak z inzerce a reklamy, kterou si lázně provádějí samy. Nástup si pacient domlouvá přímo s lázeňským zařízením, které si vybral. U tohoto typu lázeňské péče a u lázeňské péče o děti a dorost je stanoven termín nástupu léčení nejpozději do šesti měsíců ode dne schválení návrhu zdravotní pojišťovnou.