Milostivé léto IV: Mimořádná příležitost na odpuštění penále z pojistného a exekučních nákladů v daňových exekucích

Díky Milostivému létu IV (zákon č. 152/2024 Sb.) mají plátci pojistného jedinečnou šanci zbavit se svých dluhů na penále a exekučních nákladech, čímž mohou výrazně snížit svou finanční zátěž.

Akce navazuje na Milostivé léto I a II, které byly zaměřeny na soudní exekuce a proběhly v roce 2021 a 2022. Na rozdíl od předchozích akcí se Milostivé léto IV týká pouze dlužného pojistného a penále, které je vymáhané v daňové exekuci.

Jedná se o mimořádné a jednorázové opatření, které trvá od 1. července 2024 do 30. listopadu 2024.


Milostivé léto IV v podmínkách VZP ČR

Kdo může milostivé léto využít:

Milostivé léto IV je určeno výhradně pro fyzické osoby, a to včetně osob podnikajících, jejichž dluh na pojistném a penále je vymáhán v daňové exekuci, která byla nařízena nejpozději do 31. prosince 2023.

Milostivé léto IV se nevztahuje na dluhy právnických osob, dluhy vymáhané soudním exekutorem, dluhy vymáhané v daňové exekuci nařízené od 1. ledna 2024 a později ani na plátce v insolvenci.

Podmínky pro splnění milostivého léta:

 • plátce písemně požádá VZP ČR o odpuštění neuhrazeného penále a exekučních nákladů v období od července 2024 do 30. listopadu 2024
 • plátce uhradí dlužné pojistné nejpozději do 31. prosince 2024 nebo nejpozději do splatnosti poslední splátky v případě rozložení úhrady dlužného pojistného na splátky.

Rozložení úhrady do splátek:

Ve splátkách lze zaplatit pouze dlužné pojistné, které je ke dni podání žádosti vyšší než 5 000 Kč.     Zaplacení dlužného pojistného bude umožněno rozložit do plátek:

 • v případě dlužného pojistného nad 5 000 do 50 000 Kč do 12 měsíčních splátek,
 • v případě dlužného pojistného nad 50 000 Kč do 36 měsíčních splátek,

První splátka musí být uhrazena nejpozději do 31. prosince 2024.


JAK POSTUPOVAT:

Pro úspěšné využití akce Milostivého léta IV doporučuje VZP ČR následující postup:

1) Zjištění či ověření výše dluhu na pojistném u VZP ČR

Plátci, který hodlá využít akce Milostivého léta IV, se doporučuje nejdříve se o aktuální výši dluhu na pojistném vymáhaném v daňové exekuci informovat, a to na kterékoli pobočce VZP ČR.

2) Podání žádosti o odpuštění penále a exekučních nákladů

O odpuštění neuhrazeného penále a exekučních nákladů plátce písemně požádá příslušnou Regionální pobočku VZP ČR. Žádost je třeba vlastnoručně podepsat a doručit VZP ČR:

 • osobně
 • poštou doporučeným dopisem
 • do datové schránky i48ae3q
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu podatelna@vzp.cz
 • prostřednictvím aplikace e-VZP s využitím elektronické identifikace

Písemnou žádost je vhodné označit „Milostivé léto IV“.

O odpuštění neuhrazeného penále a exekučních nákladů může požádat i plátce, který již v rámci daňové exekuce dlužné pojistné ke dni 1. července 2024 zcela uhradil.

Formuláře žádostí ke stažení (plátce zvolí příslušný formulář žádosti):

 • Formulář žádosti pro plátce, jehož dluh na pojistném je nižší než 5 000 Kč nebo byl k 1. červenci 2024 již uhrazen a pro plátce, který dlužné pojistné vyšší než 5 000 Kč uhradí do 31. prosince 2024.
  Formulář žádosti naleznete zde
 • Formulář žádosti pro plátce, jehož dluh na pojistném je vyšší než 5 000 Kč a který požaduje rozložení úhrady dlužného pojistného do splátek.
  Formulář žádosti s oznámením o rozložení úhrady do splátek naleznete zde.

3) Termín pro podání žádosti

Žádost je nutno podat v období od 1. července 2024 a nejpozději do 30.listopadu 2024. VZP ČR upozorňuje, že nemůže přihlédnout k žádostem, které byly doručeny předčasně, tj. před 1. červencem 2024. V takovém případě je třeba podat žádost znovu v období od 1. července 2024 do 30. listopadu 2024; k tomu lze využít příslušný formulář žádosti.

4) Úhrada dlužného pojistného a odpuštění neuhrazeného penále a exekučních nákladů

Je-li dluh na pojistném nižší než 5 000 Kč nebo plátce neoznámil VZP ČR, že požaduje rozložení úhrady dlužného pojistného do splátek, je třeba, aby dlužné pojistné uhradil do 31. prosince 2024.

V případě, že plátce VZP ČR oznámí, že využije rozložení úhrady dlužného pojistného do splátek a pokud splňuje podmínky (tj. dluh na pojistném je vyšší než 5 000 Kč), je třeba, aby splátky hradil ve výši a v termínech splatnosti podle splátkového kalendáře, který mu oznámí VZP ČR.

Pokud plátce zaplatí dlužné pojistné podle výše uvedených podmínek, neuhrazené penále a exekuční náklady zaniknou odpuštění a daňové exekuce bude zastavena.

Upozornění: Nebude-li některá ze splátek uhrazena včas nebo bude uhrazena v nižší než stanovené výši podle splátkového kalendáře, možnost zaplatit dlužné pojistné ve splátkách zanikne a penále a exekuční náklady odpuštěním nezaniknou. Současně bude rozhodnuto o tom, že v daňové exekuci se pokračuje.

Za den platby se považuje den, kdy dojde k připsání platby na účet VZP ČR.