Milostivé léto – informace VZP ČR pro dlužníky na zdravotním pojistném

VZP ČR si dovoluje znovu upozornit dlužníky (fyzické osoby) na pojistném, že mohou v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 využít novely exekučního řádu provedené zákonem č. 286/2021 Sb., části druhé, čl. IV bodu 25, známé jako tzv. „Milostivé léto“.

Pokud dlužník v uvedeném období zcela uhradí v exekuci vymáhané dlužné pojistné a náklady soudního exekutora ve výši 750,00 Kč včetně daně z přidané hodnoty, což celkem představuje částku 908,00 Kč, soudní exekutor takto vedenou exekuci zastaví a zároveň dlužníka osvobodí od placení příslušenství, v tomto případě penále, které se vztahovalo k vymáhanému pojistnému (jistině).

Milostivé léto se týká jen exekucí vedených v režimu zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) proti dlužníkům – fyzickým osobám, které byly zahájeny nejpozději do 27. 10. 2021. Milostivé léto se netýká dluhů právnických osob ani dluhů fyzických osob, které jsou vymáhány jinak než soudním exekutorem v exekučním řízení, např. v řízení podle daňového řádu nebo správního řádu.

Je třeba, aby se každý dlužník – fyzická osoba, který má zájem využít dobrodiní milostivého léta a vyřešit své dluhy na zdravotním pojistném, které jsou vymáhány soudním exekutorem, obracel přímo na soudního exekutora. O zastavení exekuce a osvobození od placení příslušenství rozhoduje výlučně soudní exekutor, nikoliv zdravotní pojišťovna. 

Doporučený postup:

  1. Dlužník (fyzická osoba) požádá nejlépe písemně (doporučeným dopisem) soudního exekutora o sdělení výše dluhu na pojistném (jistiny), výše nákladů exekutora (která činí max. 908,00Kč, je-li exekutor plátcem DPH) a čísla účtu exekutora, na který má dluh a náklady exekutora uhradit. Písemnou žádost je vhodné označit „Milostivé léto“. Vzor žádosti naleznete zde.
  2. Pokud má dlužník více exekucí vedených u několika exekutorských úřadů, podá žádost dle bodu 1. samostatně každému soudnímu exekutorovi, který jeho dluhy na zdravotním pojistném vymáhá.
  3. Dlužník zaplatí dluh na pojistném (jistinu) a náklady exekutora na účet a ve výši stanovené v odpovědi exekutora, nejpozději do 28. 1. 2022. Po datu 28. 1. 2022 nelze dobrodiní Milostivého léta využít.
  4. Dlužník následně (po zaplacení dle bodu 3.) oznámí soudnímu exekutorovi nejlépe opět písemně, kdy a v jaké výši dluh uhradil. Písemné oznámení je opět vhodné označit „milostivé léto“. Podáním této následné informace o zaplacení dluhu (jistiny) a nákladů exekutora se předejde případnému zaúčtování přijaté platby na částečnou úhradu jiných dlužných částek/poplatků v rámci exekuce, které by znemožnilo ukončení exekuce. Vzor oznámení naleznete zde.