Výpočet pojistného

Částku pojistného stanoví zaměstnavatel tak, že z vyměřovacího základu každého zaměstnance vypočte 13,5 % a výsledek zaokrouhlí na celou korunu směrem nahoru.

Tím získá pojistné, které odvede zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn. Pokud je zaměstnanec povinen dodržet minimální vyměřovací základ, musí za něj být odvedeno pojistné alespoň ve výši minima, i když je jeho příjem nižší.

Jednu třetinu vypočtené částky platí zaměstnanec (srážkou z platu), zbývající dvě třetiny uhradí zaměstnavatel ze svých prostředků.

Pojistné, které odvede zaměstnavatel zdravotní pojišťovně, je dáno součtem zaokrouhlených částek pojistného jednotlivých zaměstnanců, pojištěných u té které zdravotní pojišťovny.