Čerpání pracovního volna

Pojistné musí být odvedeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, s výjimkou osob, pro které minimální vyměřovací základ neplatí.

Od 1. ledna 2015 došlo ke zrušení ustanovení týkajícího se dopočtu poměrné části minimální mzdy za dny pracovního volna bez náhrady příjmu a za dny neomluvené nepřítomnosti v práci.

Nadále však platí ustanovení o povinnosti dodržet minimální vyměřovací základ (s výjimkou osob, pro které minimální vyměřovací základ neplatí).

Pokud zaměstnanec, který je povinen dodržet minimální vyměřovací základ, bude čerpat celý kalendářní měsíc pracovní volno, odvede prostřednictvím zaměstnavatele pojistné ve výši 13,5% z minimálního vyměřovacího základu.

Bude-li trvat pracovní volno pouze po část měsíce a příjem zaměstnance dosáhne částky minimálního vyměřovacího základu, pojistné bude uhrazeno pouze z dosaženého příjmu. Pokud bude dosažený příjem nižší, než je minimální vyměřovací základ, uhradí zaměstnanec prostřednictvím zaměstnavatele pojistné z dosaženého příjmu (podílí se zaměstnavatel i zaměstnanec) včetně pojistného vypočteného z rozdílu minimálního a skutečného vyměřovacího základu (hradí pouze zaměstnanec).