Postup VZP v případě, kdy zaměstnavatel neodevzdá přehled o platbě pojistného?

Pojišťovna může do doby podání přehledu stanovit tzv. pravděpodobnou výši pojistného.

Nesplní-li zaměstnavatel povinnost podat přehled ani na základě písemné výzvy a ve lhůtě určené zdravotní pojišťovnou v této výzvě, může zdravotní pojišťovna stanovit rozhodnutím ve správním řízení pravděpodobnou výši pojistného (více zde). Ve zmíněné písemné výzvě však musí být plátce na tuto možnost upozorněn.

Při stanovení pravděpodobné výše pojistného vychází zdravotní pojišťovna z údajů a pomůcek, které má k dispozici, nebo které si opatří. Základní pomůckou pro stanovení takové výše bude jistě počet zaměstnanců, pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny, což je údaj, který zdravotní pojišťovna získává na základě zákonné povinnosti zaměstnavatele, nebo jej může získat od pojištěnců samotných, případně ve zvláštních případech od úřadu práce, či jinak. Další pomůckou může být výše průměrné mzdy v regionu a v daném odvětví, což je údaj, který zveřejňuje ČSÚ. Nelze-li pro nedostatek podkladů stanovit pravděpodobnou výši pojistného zaměstnance, má se pro účely jejího stanovení za to, že měsíčním příjmem je částka 1,5násobku všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém příslušná zdravotní pojišťovna stanoví pravděpodobnou výši pojistného. Všeobecný vyměřovací základ zhruba odpovídá průměrné mzdě zaměstnanců.

Stanovení pravděpodobné výše pojistného nic nemění na povinnosti zaměstnavatele podat přehled. Po nabytí právní moci rozhodnutí se výše pravděpodobného pojistného stává pohledávkou zdravotní pojišťovny za zaměstnavatelem, a pokud nebyla uhrazena ve stanovené výši do dne splatnosti pojistného, vypočítává se od následujícího dne penále v zákonem stanovené výši.

Penále z pravděpodobné výše pojistného se počítá až do dne odevzdání přehledu. Pokud se následně zjistí, že pravděpodobná výše pojistného byla stanovena vyšší, než odpovídá předloženému přehledu, na vypočteném penále z pravděpodobné výše se nic nemění. Pokud však naopak bylo pravděpodobné pojistné stanoveno nižší, než odpovídá předloženému přehledu, musí plátce doplatit jak dluh na pojistném, tak na penále.