Jakým způsobem se platí pojistné na zdravotní pojištění?

Zaměstnavatel platí pojistné za zaměstnance na účet příslušné zdravotní pojišťovny, částka je vždy dána součtem částek pojistného jednotlivých zaměstnanců, pojištěných u této zdravotní pojišťovny.

Za zaměstnance odvádí pojistné zdravotního pojištění zaměstnavatel ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu, po zaokrouhlení na 1 Kč nahoru. Zaměstnanci srazí, i bez jeho souhlasu, z platu jednu třetinu této částky, zbývající dvě třetiny uhradí zaměstnavatel ze svých prostředků.

Veškeré pojistné, penále, pokuty, nedoplatky, přeplatky, přirážky k pojistnému platí zaměstnavatel v české měně, buď na účet příslušné zdravotní pojišťovny, nebo v hotovosti.

Zaokrouhlování pojistného provádí zaměstnavatel tak, že z vyměřovacího základu každého zaměstnance vypočte 13,5 %, a tuto částku zaokrouhlí na celou korunu směrem nahoru. Tím získá pojistné, které odvede zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn. Pojistné, které odvede zaměstnavatel zdravotní pojišťovně, je dáno součtem zaokrouhlených částek pojistného jednotlivých zaměstnanců, pojištěných u této zdravotní pojišťovny.

Skutečnost, že zaměstnavatel odvádí pojistné hromadně (jednou částkou), je důvodem, proč zaměstnanec nevidí v aplikaci Moje VZP konkrétní částky pojistného, které za něj bylo zaplaceno.