Tucet dobrých rad pro dlužníky

Co dělat v situaci, když zjistíte, že máte nevyrovnané závazky vůči VZP, a to z titulu neuhrazeného pojistného na zdravotní pojištění, penále nebo pokuty?

 1. Doporučujeme co nejdříve telefonicky, popř. osobně kontaktovat nejbližší pobočku VZP dle místa trvalého bydliště, popř. dle místa/sídla podnikání. Požádejte o informaci o aktuální výši svého dluhu a upřesnění, čeho se dluh týká (nejčastěji to bývá neuhrazené pojistné a penále; řada plátců pojistné sice hradí, ale v nesprávné výši). Důležité je také vědět, zda se dluh skládá jen z pohledávek dosud nevyměřených exekučními tituly (platebními výměry a výkazy nedoplatků), nebo i z pohledávek již vyměřených exekučními tituly.
 2. Je možné i to, že se následným šetřením zjistí pochybení v evidenci na straně VZP, kdy plátce může doložit, že platby na pojistném/penále uhradil. Tyto situace nebývají sice časté, ale samozřejmě nelze je zcela vyloučit. V takovém případě VZP následně předmětný dluh/nedoplatek z evidence odstraní, a to zcela či částečně podle předložených dokladů.
 3. Pamatujte si základní zásadu: nežli je uhrazeno zcela pojistné (jistina), tak dlužníku neustále nabíhá sankce v podobě penále, a to za každý dne prodlení. Aktuálně je penále ve výši 0,05 % z neuhrazeného pojistného.
 4. Začněte situaci okamžitě řešit s VZP. Nejhorší možný postup je „dělat mrtvého brouka“. Pokud máte k dispozici potřebné finanční prostředky, svůj závazek bez zbytečného odkladu uhraďte na příslušný účet VZP. Pozor na to, že pro platby pojistného je jiné číslo účtu než pro platby penále a pokut. A nezapomeňte při platbě uvést i správný variabilní symbol!
 5. Když je dluh na pojistném zcela uhrazen, může dlužník za podmínek uvedených v § 53a zákona č. 48/1997 Sb. požádat o prominutí dosud pravomocně nevyměřeného penále, popř. pokuty. Na prominutí penále nebo pokuty není automaticky nárok. Dlužník žádající prominutí penále/pokuty nesmí být k datu rozhodování o jeho žádosti v likvidaci, nesmí být na něho podán insolvenční návrh a musí mít zcela uhrazeno pojistné, jinak bude jeho žádost zamítnuta.
 6. Pakliže nemáte na uhrazení celého dluhu finanční prostředky, můžete požádat o splácení dluhu. Na povolení splátek není sice právní nárok, ale pokud se jedná o dlužníka, který splňuje předpoklady, že má vážný zájem o zaplacení svých závazků, VZP s ním může uzavřít „splátkový kalendář“. Tato dohoda o splátkách má stanovena jasná pravidla, a pokud je dlužník nedodrží, VZP je oprávněna od uzavřené dohody odstoupit (nejčastěji to bývá z důvodu nehrazení sjednaných měsíčních splátek). Vedle splátek dluhu musí dlužník samozřejmě hradit i běžné pojistné. Detaily kolem uzavření dohody se řeší vždy přímo s konkrétní pobočkou VZP dle trvalého bydliště dlužníka, popř. místa/sídla  jeho podnikání. Poznámka. Pokud by již byla zahájena exekuce, je nutné řešit případné uzavření splátkového kalendáře přímo s příslušným Exekutorským úřadem, nikoli s VZP !
 7. Pokud budete ignorovat výše uvedené postupy, vystaví VZP na neuhrazený dluh tzv. exekuční titul – platební výměr nebo výkaz nedoplatků. Ten může být následně (po nabyté jeho vykonatelnosti) předán k exekučnímu vymáhání.
 8. Když už obdržíte od VZP platební výměr nebo výkaz nedoplatků, znamená to nebezpečí brzkého zahájení exekučního řízení. Exekuční řízení dlužník odvrátí, jestliže uhradí dluh ve výši uvedené v exekučním titulu na účet VZP. Pokud je dlužník přesvědčený, že dluh uváděný v exekučním titulu je v nesprávné výši a tuto skutečnost je schopen VZP relevantně doložit, může využít opravné prostředky v podobě odvolání nebo námitek, a to ve lhůtách uvedených na PV a VN. Kdyby byl dlužník v rámci jím podaného odvolání/námitek, popř. i jím podané správní žaloby úspěšný, VZP zruší/změní vydaný exekuční titul. Jestliže bude se svými opravnými prostředky neúspěšný, následuje další fáze vymáhání neuhrazených pohledávek.
 9. Pakliže dlužník přes předchozí výzvu (která ani není ze zákona povinná) svůj závazek vůči VZP neuhradí, popř. situaci neřeší shora uvedeným postupem, následuje tzv. tvrdá fáze vymáhání dluhu. VZP ČR v rámci daňové exekuce provede majetkovou lustraci dlužníka (účet, mzda, plat, jiné pohledávky dlužníka za jeho vlastními dlužníky) a poté zahájí exekuci vydáním exekučního příkazu ze strany příslušné regionální pobočky VZP. Pokud lustrace není úspěšná, předá VZP případ k dalšímu vymáhání spolupracujícím soudním exekutorům, kteří po svém pověření exekučním soudem zahájí vůči dlužníkovi exekuční řízení v režimu exekučního řádu. Soudní exekutor si provede vlastní majetkovou lustraci dlužníka a nejpozději do 15 dnů ode dne doručení soudního pověření zašle oprávněnému (tj. VZP) vyrozumění o zahájení exekuce. Povinnému (tj. dlužníkovi) zašle exekutor vyrozumění nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje; spolu s vyrozuměním zašle exekuční návrh, kopii exekučního titulu a výzvu podle § 46 odst. 6 exekučního řádu. Poté již následuje fáze samotné exekuce, a to způsobem, která vyplyne z provedené majetkové lustrace dlužníka (např. formou srážek ze mzdy či jiných příjmů povinného, přikázáním pohledávky, prodejem movitých/nemovitých věcí – blíže viz §§ 58 až 73 exekučního řádu.)
 10. Práva a povinnosti v průběhu exekuce blíže stanoví příslušná ustanovení daňového, popřípadě exekučního řádu. Je věcí samotného dlužníka, jak svých práv využije. Průběh exekuce dle exekučního řádu je ve výlučné působnosti pověřeného soudního exekutora, tudíž dlužník musí případné návrhy na zastavení či odklad exekuce adresovat přímo Exekutorskému úřadu, který vede exekuční řízení, nikoli VZP!
 11. Exekuce bude ukončena po zaplacení nejen vymáhaného dluhu VZP, ale až dlužník uhradí i exekuční náklady soudnímu exekutorovi (popř. VZP v rámci daňové exekuce). Pro dlužníka tak znamená zahájení exekuce další finanční náklady. V rámci daňové exekuce jsou tyto náklady 2 % z vymáhané dlužné částky, nejméně však 500 Kč; úhradu odměny a hotových výdajů v případě soudních exekutorů upravuje vyhláška č. 330/2001 Sb. (exekuční tarif).
 12. Sledujte pravidelně došlou poštu, a to včetně datové schránky, pokud ji máte zřízenou. Právě nevyzvedávání pošty bývá častým kamenem úrazu, kdy různé výzvy či exekuční příkazy plátce ignoruje, nevyzvedává, a poté se diví, že bylo zahájeno exekuční řízení. Pokud si plátce korespondenci (listinnou, digitální) zaslanou do jeho datové schránky, popř. na trvalé bydliště/sídlo, nebo jím určenou korespondenční adresu, nevyzvedne v zákonné lhůtě, uplatní tzv. fikce doručení, bez ohledu na skutečnost, že se s daným dokumentem přímo neseznámil.

A třináctá rada na závěr: Neodkládejte řešení svých problémů s platbami pojistného. Kontaktujte vždy co nejdřív naše informační centrum na čísle 952 222 222 nebo navštivte nejbližší pobočku VZP. Jsme tu pro vás a vynasnažíme se vám pomoci.