Dlužné pojistné, penále, pokuty pro státní pojištěnce

Dlužné pojistné a penále

Pojištěnci, který patří do kategorie "státních pojištěnců" nemůže vzniknout dluh na pojistném ani penále, neboť sám není plátcem pojistného.

Skutečnost, že daný pojištěnec má být zařazen do kategorie státních pojištěnců, však musí být pojišťovně oznámena, a to do 8 dnů. Primárně má tuto povinnost sám pojištěnec. Nelze spoléhat na to, že oznámení provede např. u studentů škola. Jen za zaměstnance plní tuto povinnost zaměstnavatel (např. při odchodu do důchodu, nástupu na mateřskou apod.) – samozřejmě pouze, jsou-li mu dané skutečnosti známy.

Pojištěnec, který nepatří mezi osoby, za které hradí pojistné stát, není zaměstnancem ani osobou samostatně výdělečně činnou, si musí platit pojistné jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů, a to v zákonem stanovené výši. Do této kategorie spadá automaticky, takže mu pak vzniká dluh na pojistném a penále jako osobě bez zdanitelných příjmů.

Pokuty

Pokutu do 10 000 Kč může pojišťovna uložit za nesplnění oznamovací povinnosti (zejména pokud pojištěnec neoznámí skutečnosti rozhodné pro vznik/zánik povinnosti státu platit za něj pojistné).