Oznamovací povinnost

Zákon klade ve vztahu ke zdravotnímu pojištění na pojištěnce určité povinnosti související s oznamováním některých skutečností a s platbou pojistného. Pojištěnec komunikuje přednostně s pobočkou VZP v okrese trvalého pobytu. Některé úkony, jako splnění oznamovací povinnosti nebo provedení změny zdravotní pojišťovny, může pojištěnec VZP provést na kterékoli pobočce VZP. OBZP si může pro komunikaci zvolit jinou pobočku VZP, než v okrese trvalého pobytu.

Každý pojištěnec VZP má povinnost sám oznamovat následující skutečnosti.

 • zahájení, případně ukončení samostatné výdělečné činnosti (do 8 dnů);
 • trvání skutečnosti, kdy po celý kalendářní měsíc není za něj plátcem pojistného zaměstnavatel ani on sám jako osoba samostatně výdělečně činná a není za něj plátcem pojistného ani stát (do 8 dnů);
 • skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné (do 8 dnů);
 • do osmi dnů po narození dítěte, jehož matka byla v době porodu pojištěna u VZP, je zákonný zástupce (rodič) povinen dítě u VZP zaregistrovat;
 • do 8 dnů oznamuje ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce;
 • do 8 dnů je povinen vrátit průkaz pojištěnce při;
  - ztrátě trvalého pobytu na území ČR,
  - ukončení zaměstnání v případě pojištěnců, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR,
  - ukončení pojištění u VZP a přechodu k jiné zdravotní pojišťovně,
  - při dlouhodobém pobytu v cizině;
 • do 30 dnů oznamuje změnu jména, příjmení, trvalého pobytu a rodného čísla.

Další povinnosti:

 • v den nástupu do zaměstnání je povinen sdělit svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Stejnou povinnost má i tehdy, stane-li se pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny v době trvání zaměstnání. Tuto povinnost musí splnit do osmi dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny. Přijetí takového sdělení je zaměstnavatel povinen pojištěnci písemně potvrdit. Písemné potvrzení by měl zaměstnanec v tomto případě vždy vyžadovat, protože zákon dává zaměstnavateli právo požadovat na zaměstnanci úhradu penále, které musel zaplatit zdravotní pojišťovně za opožděnou platbu pojistného, pokud k tomuto zpoždění došlo z důvodu neoznámení nebo opožděného oznámení změny zdravotní pojišťovny zaměstnancem.