Vzorce pro výpočet pojistného

Výsledky podle následujících vzorců jsou platné jen v případě, pokud vyjdou větší nebo rovny nule. V případě záporného výsledku se výsledná hodnota nahrazuje nulou.

  • Pojistné za rok (PR) se stanoví podle vzorce: PR = 0,135 x 0,5 x (PŘÍJMY - VÝDAJE)

kde: 0,135 = sazba pojistného ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu,

0,5 = vyměřovací základ činí 50 % z příjmů po odpočtu výdajů

PŘÍJMY, VÝDAJE = zahrnují se pouze příjmy a výdaje dosažené v daném roce

  • Minimální roční pojistné (PRMIN): PRMIN = 0,135 x 0,5 x Mp x A

kde: Mp =  průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za kalendářní rok o dva roky předcházející roku, pro který je vyměřovací základ stanovován

A = počet měsíců, ve kterých musí OSVČ dodržet minimální vyměřovací základ

  • Měsíční záloha na pojistné (Z) pro OSVČ, pro kterou je výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů, se určí podle vzorce: Z = PR/M

kde: M = počet měsíců, po které byla v roce výdělečná činnost vykonávána. Měsíční záloha musí být vypočtena nejméně z minimálního vyměřovacího základu. Pokud podle vzorce vyjde záloha vyšší, než stanovené minimum, musí být placena ve výši podle vzorce. U osob, které nemají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ, je zálohou přímo částka, získaná ze vzorce, i když je nižší než minimum.

Stejné pravidlo platí i pro částku pojistného, které připadá na jeden měsíc při výpočtu doplatku dle přehledu OSVČ – osoby, které nemají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ, zaplatí částku vypočtenou podle svých skutečných příjmů ze samostatné výdělečné činnosti, i když je nižší než minimum.