Jak postupovat a kolik platit v roce zahájení činnosti

Pokud za vás neplatí zároveň pojistné stát nebo nejste zaměstnancem, musíte jako OSVČ začít platit zálohy ve výši minima.

Jestliže zahájíte výdělečnou činnost, musíte začít již v průběhu prvního kalendářního roku své činnosti platit měsíční zálohy na pojistné, vypočtené jako 13,5% z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro OSVČ. Minimálním vyměřovacím základem OSVČ se rozumí dvanáctinásobek 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

 V roce 2022 činí minimální měsíční záloha na pojistné 2 627 Kč.

Tuto částku musíte platit od měsíce zahájení činnosti do konce prvního kalendářního roku své činnosti.

Za zahájení výdělečné činnosti se nepovažuje, pokud OSVČ měla v předchozím roce příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů, byť v jiném oboru, případně na jiný živnostenský list apod. V tom případě nejde o zahajování výdělečné činnosti, ale o další rok výdělečné činnosti.

Na koho se nevztahuje povinnost platit zálohy na pojistné?

Měsíční zálohy neplatí:

  • OSVČ, která je zároveň zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů. Takováto osoba zaplatí pojistné do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o výši daňového základu za kalendářní rok, za který se pojistné platí.
  • OSVČ, která je po celý kalendářní měsíc uznána práce neschopnou nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů.
  • v prvním kalendářním roce podnikání ta OSVČ, která zahajuje samostatnou výdělečnou činnost a zároveň je za ni plátcem pojistného stát. Tato osoba pojistné zaplatí do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o výši daňového základu za kalendářní rok, za který se pojistné platí. V letech následujících už je tato OSVČ povinna zálohy platit, a to ve výši vypočtené v přehledu.