Co jsou příjmy a výdaje OSVČ

Při výpočtu pojistného je třeba zahrnout veškeré příjmy a výdaje, až na zákonné výjimky.

Do Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ se zahrnují:

  • veškeré příjmy ze samostatné výdělečné činnosti daného roku uvedené v § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • veškeré výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu za daný rok.

Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích má osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) i v případě, kdy není povinna daňové přiznání podávat (např. při příjmech pod 15 000 Kč).

U spolupracující osoby a u OSVČ, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost se spolupracující osobou (spolupracujícími osobami) se za příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení považuje její podíl na společných příjmech. OSVČ, která je současně též spolupracující osobou, musí do svých příjmů započítat též svůj podíl na společných příjmech.

U OSVČ, která vede účetnictví, u společníka veřejné obchodní společnosti a u komplementáře komanditní společnosti se za příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení považuje základ daně z příjmů z této činnosti (tzv. dílčí základ daně).

U OSVČ, která je poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou, se za příjem ze samostatné výdělečné činnosti považuje (jde-li o příjmy z činnosti podléhající dani z příjmů stanovené paušální částkou) předpokládaný příjem a za výdaje vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení se považují předpokládané výdaje za takový rok.

Za příjem ze samostatné výdělečné činnosti se nepovažují příjmy, které jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně, a odměny náležející podle autorského zákona (např. autorské honoráře do částky 10 000 za měsíc).