Povinnost podat přehled o výši daňového základu

Každá OSVČ musí své zdravotní pojišťovně podat přehled o výši daňového základu za uplynulý rok.

Každá OSVČ je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za předchozí zdaňovací období, předložit každé zdravotní pojišťovně, u které byla ve zdaňovaném období pojištěna, vyplněný formulář Přehled o výši daňového základu OSVČ .

Pokud patříte mezi OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, musíte podat své zdravotní pojišťovně přehled do 8. dubna.

Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty vždy nejblíže následující pracovní den.

V případě opravy v daňovém přiznání musíte do 8 dnů od zjištění skutečností, které vedly k opravě daňového přiznání, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jste byli ve zdaňovaném období pojištěni, opravný přehled a do 30 dnů doplatit dlužné pojistné.

Na vyžádání zdravotní pojišťovny máte jako OSVČ povinnost předložit účetní doklady, které jsou potřebné pro provedení kontroly odvodu pojistného.