Oznamovací povinnost

Nejdůležitější povinností OSVČ je oznámení o zahájení a ukončení činnosti, oznámit ale musíte třeba i změnu účtu, z něhož hradíte pojistné.

  • Oznámení zahájení/ukončení výdělečné činnosti

Nejpozději do 8 dnů musí OSVČ ohlásit u své zdravotní pojišťovny zahájení, případně ukončení výdělečné činnosti. Za zahájení výdělečné činnosti se pro účely zdravotního pojištění považuje okamžik, kdy začne vykonávat činnost s cílem "mít příjem" (objednávky, fakturace, uzavření smlouvy o dílo, pohyby na účtu atd.). Za zahájení výdělečné činnosti se naopak nepovažuje pouhé získání živnostenského listu, nebo jiného oprávnění k provozování samostatné výdělečné činnosti.

Pro nahlášení zahájení samostatné výdělečné činnosti využijte webový formulář Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Pro nahlášení ukončení samostatné výdělečné činnosti využijte webový formulář Oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti.

Pokud tuto možnost nemáte, použijte formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce .

  • Přerušení výdělečné činnosti

OSVČ má povinnost své zdravotní pojišťovně oznamovat pouze zahájení a ukončení své výdělečné činnosti. Přerušení samostatné výdělečné činnosti znamená, že danou činnost po nějakou dobu nevykonáváte, resp. nemáte z ní příjmy. Pojišťovně tuto skutečnost (ani pak případné opětovné zahájení činnosti) nemusíte hlásit, ale pokud přerušení činnosti neoznámíte, budete nadále v evidenci pojišťovny vedeni jako OSVČ, s příslušnými povinnostmi. Výhodnější je tedy přerušení oznámit. Více informací zde.

  • Další skutečnosti podléhající oznamovací povinnosti

Jako OSVČ musíte pojišťovně oznámit:

  • jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo
  • své obchodní jméno
  • sídlo nebo místo podnikání
  • identifikační číslo osoby (IČO), máte-li ho přiděleno
  • číslo bankovního účtu, pokud z něj bude provádět platbu pojistného nebo jeho záloh.

Tyto údaje musíte doložit.

Pokud podnikáte na základě živnostenského oprávnění, stačí tato oznámení při zahájení nebo ukončení výdělečné činnosti učinit na předepsaném tiskopise u živnostenského úřadu.

Změní-li se dodatečně tyto údaje, musíte změny zdravotní pojišťovně do 8 dnů ohlásit.