Co se považuje za den platby?

Je to až den, kdy dojde k připsání pojistného na účet banky zdravotní pojišťovny.

  • v případě placení na účet zdravotní pojišťovny den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb (tj. banky) zdravotní pojišťovny. Dnem platby tedy není den odepsání platby z účtu plátce!
    Při platbě složenkou je třeba počítat s další časovou rezervou na převod mezi poštou a jejím poskytovatelem platebních služeb (bankou). Za den platby se nepovažuje den podání na poště!
  • v případě vyplacení hotovosti přímo zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny den, kdy příslušný zaměstnanec hotovost přijal.

Pokud termín splatnosti připadá na sobotu, neděli, nebo svátek, je regulérním termínem následující pracovní den.