Zdravotní pojištění u doktorandů

 1. 6. 2020 | platba státu - nezaopatřené dítě

Existuje u doktorandů horní věková hranice, kdy už stát za ně neplatí pojistné? Údajně je to 28 let.

Nikoli, stát platí za doktorandy pojistné na zdravotní pojištění za splnění stanovených podmínek bez omezení horní věkovou hranicí.

Běžně platí stát za studenty pojistné do věku 26 let (tj. do 26. narozenin), doktorandi jsou jedinou výjimkou. Ti své studium prakticky nemohli stihnout dokončit do 26 let. V důsledku změny zákona o státní sociální podpoře se však s účinností od 1. 1. 2018 změnil též zákon o veřejném zdravotním pojištění, a to tak, že mezi státní pojištěnce jsou zařazeny osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými; za dobu uvedeného studia se považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium.

Studenti samozřejmě musí být v uvedené kategorii u své zdravotní pojišťovny přihlášeni. Jinak z kategorie státních pojištěnců "nezaopatřené dítě" v den svých 26. narozenin automaticky vypadnou. Pojistné za každého pojištěnce však musí být odváděno, a pokud u něj není znám plátce pojistného, je automaticky byli zařazen do kategorie osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) s povinností platit si pojistné v zákonem stanovené výši.

Povinnost oznámit zdravotní pojišťovně nárok na zařazení do této kategorie státních pojištěnců má pojištěnec sám, a to do osmi dnů. Musí doložit studium potvrzením ze školy a vyplnit tiskopis Přihláška a evidenční list pojištěnce. V tiskopisu je třeba zaškrtnout jako kategorii pojištěnce (v části 4) "Plátcem pojistného je stát" a vyznačit písmeno D (Osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu). Oznamovací povinnost můžete splnit na kterékoli naší pobočce, nebo můžete vyplněný tiskopis spolu s dokladem o studiu zaslat poštou.

Můžeme doplnit, že zmiňovaná hranice 28 let se týká slev na dani uplatňovaných na studující dítě, nikoli plateb pojistného za zdravotní pojištění. Podle zákona o daních z příjmů (§ 35ba odst. 1f) je možno uplatnit slevu na studenta u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba takto posuzovaná pro účely státní sociální podpory. Není zde tedy žádná souvislost s veřejným zdravotním pojištěním.