započitatelný doplatek na léky

 10. 1. 2022 | léky

Co je započitatelný doplatek na léky, který se počítá do ochranného limitu pacienta? Proč se prostě nezapočítávají všechny doplatky?

Pacient doplácí rozdíl mezi cenou přípravku v lékárně a stanovenou úhradou z veřejného zdravotního pojištění. Do ochranného limitu pacienta se podle zákona započítávají doplatky na pojišťovnou částečně hrazené léčivé přípravky s obsahem stejného množství dané léčivé látky a stejné cesty podání pouze ve výši vypočtené podle doplatku na léčivý přípravek, jehož doplatek na určitý počet tablet o určité síle této léčivé látky je nejnižší. Podmínkou je, že daný přípravek je na trhu dostupný (nebylo zjištěno přerušení nebo ukončení dodávání).

Započitatelný doplatek, tedy hodnotu, která je započtena do ochranného limitu pacienta, nemá každý částečně hrazený přípravek. Je běžné, že zejména inovativní (nové) léčivo má v lékárně i vysoký doplatek, ovšem pacientovi se tyto částky do ochranného limitu nezapočítají vůbec, nebo se započítají jen zčásti. Je-li ve skupině terapeuticky zaměnitelných léků přípravek pojišťovnou plně hrazený, bude započitatelný doplatek nulový. Není-li, bude započitatelný doplatek "nastaven" na hodnotu nejnižšího doplatku, který se v dané skupině vyskytuje. To pak bude maximální hodnota, která se do ochranného limitu pacienta započte.

V lékárně mohou pacientovi, samozřejmě s jeho souhlasem, zaměnit předepsaný léčivý přípravek za jiný, který bude mít doplatek nižší. Musí ale obsahovat stejnou léčivou látku ve stejné síle a počtu tablet a mít stejnou lékovou formu a cestu podání. V některých (medicínsky zdůvodněných) případech může předepisující lékař na receptu vyznačit, že předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit, a pak se do limitu pacientovi započítává doplatek v plné výši.

Výsledkem zmíněných mechanismů by mělo být na jedné straně, že pacient nebude platit zbytečně vysoké doplatky na předepsané léky, a na druhé straně se nebude plýtvat prostředky veřejného zdravotního pojištění.

Do ochranného limitu pacienta se nezapočítávají doplatky na předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, které obsahují léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě. Výjimku mají senioři; jim se ode dne, ve kterém dovršili 65. rok věku, tyto doplatky do limitu započítávají. Seznam léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou (č. 385/2007 Sb.).