Jak probíhá schvalování lázeňské péče a kdo rozhoduje o tom, zda má pacient na lázeňskou péči nárok?

Lázeňskou péči doporučuje pacientovi na základě zdravotního stavu jeho ošetřující lékař. V praxi to znamená, že lázeňskou péči zpravidla doporučuje odborník-specialista pro jednotlivé druhy onemocnění tak, jak je uvedeno u jednotlivých indikací v indikačním seznamu. Doporučení, minimálně v rozsahu odborného nálezu, pro který se doporučuje lázeňská léčba, může být uvedeno buď přímo na tzv. návrhu na lázeňskou péči (dále jen „návrh“), nebo jako k němu přiložená lékařská zpráva. Na základě tohoto doporučení pak registrující praktický lékař, ambulantní lékař, který péči doporučil nebo ošetřující lékař při hospitalizaci podává řádně vyplněný návrh na lázeňskou péči na smluvně a místně jemu příslušné regionální pracoviště VZP ČR pro správu agendy léčebně rehabilitační péče. V předloženém návrhu zdravotní pojišťovna posuzuje oprávněnost nároku na úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění podle podmínek příslušného zákona a tzv. indikačního seznamu, který je jeho přílohou.

V případě, že to zdravotní stav pacienta prokazatelně vyžaduje a jsou splněny všechny platnými právními předpisy stanovené podmínky pro úhradu z prostředků veřejného pojištění, je návrh na lázeňskou péči zdravotní pojišťovnou potvrzen pro požadovaný nebo příslušný typ péče. Zdravotní pojišťovna totiž může v odůvodněných případech místo navrhované komplexní lázeňské péče schválit úhradu příspěvkové formy lázeňské péče, u které je z veřejného zdravotního pojištění hrazena veškerá předmětná zdravotní péče (zdravotní služby), pacient si hradí ubytování a stravování.

Pokud zdravotní pojišťovna neschválí („nepotvrdí“) úhradu návrhu na lázeňskou péči, vydá „vyjádření“, tj. na návrhu vystavujícímu lékaři nebo v průvodním dopise klientovi uvede věcné zdůvodnění zamítnutí (nepotvrzení) návrhu, tedy úhrady lázeňské péče a připojí stručné poučení o možnosti podání odvolání do 15 dní od vrácení návrhu, a to řediteli Odboru zdravotní péče regionální pobočky VZP ČR. Odvolání podává (měl by podávat) zpravidla ošetřující, resp. lékař, který lázeňský návrh vystavil. Podat písemnou žádost o přehodnocení rozhodnutí zdravotní pojišťovny samozřejmě může podat také pacient nebo jeho rodina.