Otázka týdne

Potřeboval bych si ověřit, že nedlužím nic zdravotní pojišťovně, protože pro jednání s bankou prý budu muset mít i potvrzení o bezdlužnosti ohledně zdravotního pojištění. Co k tomu potřebuji a za jak dlouho potvrzení od VZP dostanu?

Klienti VZP, kteří chtějí vědět, zda nemají vůči pojišťovně dluh, si mohou požádat o vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Nejjednodušší je přijít na klientské pracoviště VZP, protože toto vyúčtování (k danému dni) dostanete na počkání, samozřejmě bezplatně. Stačí jen předložit svůj občanský průkaz, ani nebudete muset nic vyplňovat.

Z vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění zjistíte případné nedoplatky ve vztahu k VZP. Klient, který má zůstatek nulový, což znamená, že má všechno v pořádku a pojišťovna vůči němu nemá žádné pohledávky, může na přepážce rovnou dostat (také na počkání a bezplatně) potvrzení o bezdlužnosti.

Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti můžete rovněž poslat poštou, e-mailem na adresu podatelna@vzp.cz nebo prostřednictvím datové schránky; v takovém případě by mělo být potvrzení vydánobezodkladně. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení (název firmy), adresu bydliště (sídlo firmy), číslo pojištěnce, tj. většinou rodné číslo (u firmy IČ), dále pro jaký účel a k jakému datu má být potvrzení o bezdlužnosti vydáno – např. pro účast ve veřejné soutěži, pro Úřad práce, pro banku z důvodu poskytnutí úvěru apod. Je také třeba uvést, jakým způsobem má být potvrzení doručeno (osobní vyzvednutí, poštou, datovou schránkou), kontaktní osobu + telefon a e-mail. Samozřejmostí je datum, podpis žadatele a razítko společnosti (u OSVČ).

Potvrzení o bezdlužnosti je samozřejmě vydáno, jen jestliže má plátce po provedeném vyúčtování a kontrole evidence vše v pořádku, tj. má nulový zůstatek na vyúčtování a nemá žádné nesrovnalosti v evidenci. Je třeba zdůraznit, že bezdlužnost lze potvrdit pouze, pokud u plátce není evidován dluh nejen na pojistném, ale i na penále, případně na pokutách. V opačném případě by byla situace s klientem dále řešena a potvrzení by mohl dostat až po nápravě, nebo je vydáno potvrzení se stavem evidovaných nedoplatků.

Potvrzení o bezdlužnosti může být vydáno teprve poté, co bude případný nedoplatek pojistného nebo penále zaplacen, tj. připsán na účet VZP nebo uhrazen na místě. Na většině pracovišť VZP je hotovostní pokladna, na mnoha lze platit kartou – viz piktogramy v seznamu poboček v jednotlivých krajích. Jestliže je o potvrzení žádáno písemně a je zjištěn nedoplatek na pojistném nebo penále, bude plátce vyzván k úhradě.

O vystavení potvrzení o bezdlužnosti si může zažádat nejen fyzická osoba a podnikající fyzická osoba (OSVČ), ale i firma, tedy zaměstnavatel. Žádat je možné i v zastoupení s notářsky ověřenou plnou mocí. Pokud jde o právnickou osobu, není možné vystavit potvrzení na pracovišti VZP na počkání. Je třeba o něj zažádat písemně (poštou, mailem, datovou schránkou).

Vzhledem k tomu, že VZP v souladu se zákonem doručuje plátcům pojistného písemnosti, kde jsou vyčísleny či vyměřeny dlužné částky, měl by být o svých případných dluzích na pojistném a penále každý plátce pojistného (klient VZP) informován. Problém může nastat, pokud si nepřebírá poštu nebo u něj není správně nahlášena adresa, jméno a další kontaktní údaje.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí