Kontrola léků klinickým farmaceutem

 11. 7. 2022 | ambulantní péče

Chci vědět, zda neberu moc léků a nekříží se mi jejich účinné látky. Můžu si je nechat zkontrolovat tzv. na pojišťovnu?

Ano, je to možné. Od 1. 1. 2022 byl za tím účelem zaveden nový zdravotní výkon, a to pod názvem „Konziliární zhodnocení medikace pacienta ošetřovaného v rámci ambulantní péče klinickým farmaceutem“.

Tento výkon je určen pro komplikované pacienty v ambulantní péči. O zhodnocení medikace si ale nemůže pacient požádat sám, konziliární zhodnocení medikace musí být vždy indikováno ošetřujícím lékařem.

veřejného zdravotního pojištění má pak takto indikovaný pacient nárok na zhodnocení medikace klinickým farmaceutem, a to na specializovaném pracovišti klinické farmacie. Klinický farmaceut při tomto výkonu identifikuje, posoudí a zhodnotí klinický dopad užívaných léků a následně řeší prevenci či přímo lékové problémy. Nejedná se o rady ohledně léčiv v lékárnách, ať už jsou na lékařský předpis nebo volně prodejné.

Doporučení klinického farmaceuta vycházejí z podrobné znalosti zdravotnické dokumentace pacienta (vč. diagnóz, výsledků laboratorních vyšetření a testů). Farmaceut vypracuje návrh řešení a také vhodný následný postup pro ošetřujícího lékaře, včetně např. úpravy farmakoterapeutického či dávkovacího režimu, návrhu alternativy vhodnějšího léčiva, lékové formy či způsobu podání léčiva s ohledem na zdravotní stav pacienta atd.

Co dělá klinický farmaceut?

Aktivně se podílí na revizi a úpravě farmakoterapeutických režimů pacientů na klinických odděleních i v ambulancích zdravotnického zařízení:

  • posuzuje příčinné souvislosti mezi potížemi pacienta a jeho současnou medikací
  • sleduje medikaci pacienta a vypracovává budoucí medikační plán
  • vyhodnocuje dávkování léčiv, způsob jejich podání, indikaci užívání a nežádoucí účinky
  • zhodnocuje možné nežádoucí lékové interakce – tzn. upravuje medikaci tak, aby byla co nejúčinnější a pacientovy léky se neduplikovaly či se vzájemně nevylučovaly
  • ve spolupráci s oddělením klinické biochemie a mikrobiologie na základě aktuálních laboratorních výsledků pacienta navrhuje úpravu medikace tak, aby u pacienta nedocházelo k lékovým problémům a minimalizovaly se dopady vedlejších účinků léčiv
  • pomáhá lékařům stanovit, které léky by byly pro pacienta nejvhodnější

Farmaceut nemůže pacientovi léky předepsat, ale může v lékárně, obvykle při výdeji léků na lékařský předpis, nahlížet do tzv. sdíleného lékového záznamu (pokud k tomu pacient nevyslovil nesouhlas).

Vydáno 11. 7. 2022