autorské honoráře

 3. 3. 2014 | OSVČ

otazka-tydne

U autorských honorářů údajně došlo ke změnám ohledně daní i placení pojištění. V čem změny spočívají?

Autorské honoráře podléhají dani z příjmů ze závislé činnosti a také odvodům zdravotního i sociálního pojištění. Výjimkou jsou příjmy nepřesahující stanovený měsíční limit, které zdaní konečnou srážkovou daní rovnou plátce, např. redakce, nakladatelství apod. Autor pak nemá povinnost je zahrnovat do daňového přiznání a neplatí z nich pojištění. A právě výše tohoto limitu se od začátku roku 2014 změnila.

Autorské honoráře plynoucí z tuzemských zdrojů jsou nyní podle zákona o daních z příjmů samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 korun. Do konce roku 2013 byl limit 7 000 korun. Podstatné je, že jde o příjmy vyplacené jedním plátcem (tedy jedním nakladatelstvím, redakcí apod.) stejnému autorovi v úhrnu za kalendářní měsíc. Honorářů do 10 000 korun měsíčně od různých plátců může mít autor více a všechny budou zdaněny konečnou srážkovou daní a pak nepodléhají odvodu pojistného.

Pokud je měsíční honorář od jednoho plátce vyšší než 10 000 korun (tedy 10 001 a více), stává se tento příjem samostatnou výdělečnou činností se všemi odvodovými povinnostmi. Autor sice nepotřebuje živnostenské oprávnění, jelikož jde o činnost podle autorského zákona, ale musí se zaregistrovat k dani z příjmů ze závislé činnosti na živnostenském úřadu a jako osoba samostatně výdělečně činná u své zdravotní pojišťovny i u správy sociálního zabezpečení.

Honorář přesahující 10 000 Kč za měsíc vyplatí jeho plátce autorovi v plné výši, bez srážky daně. Autor pak musí po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání, ve kterém tyto příjmy z autorské činnosti uvede. Rovněž musí podat přehled o výši daňového základu své zdravotní pojišťovně (a správě sociálního zabezpečení) a platit pojistné za stejných podmínek jako jiné OSVČ. U zdravotního pojištění je třeba si dát pozor na případnou povinnost platby záloh a jejich výši či dodržení minimálního vyměřovacího základu atd.

Od začátku roku 2014 se také rozšířil okruh autorských honorářů, které mohou být zdaňovány srážkovou daní při výplatě a u nichž pak autor nemá ve vztahu ke zdravotnímu pojištění povinnosti. Za tyto autorské honoráře byly dosud považovány jen příspěvky mediím, tj. do novin, časopisů, televize, rozhlasu, na internetové servery atd. Od roku 2014 se může jednat i o další honoráře za užití autorských děl, např. honoráře za knihy a další neperiodické publikace.