Vyřizuje za invalidu žádost o snížení limitu na 500 Kč domov pro seniory, kde je umístěn, nebo si to musí zařídit každý sám?

Instituce typu domova pro seniory za své klienty tuto záležitost nevyřizuje, musela by to být dobrá vůle některého zaměstnance domova.

Je totiž jen na pojištěnci, zda se rozhodne uplatnit své právo na snížený limit, tj. zda se rozhodne své zdravotní pojišťovně oznámit, že je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (a doloží tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně) nebo že byl uznán invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod mu nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění (a doloží tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu).

Vyřídit tuto záležitost může náš pojištěnec prostřednictvím kohokoli, kdo za něj doručí vyplněný a podepsaný formulář oznámení spolu s kopií dokladu o invalidním důchodu nebo přiznané invaliditě na kteroukoli naši pobočku. Není nutná žádná plná moc. Vše lze vyřídit snadno i poštou, zasláním vyplněného a podepsaného formuláře a zákonem požadovaných dokladů na adresu VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 (vhodné je zaslat dopis doporučeně).

Jiná situace je u institucí typu sociálních ústavů, jimž je svěřena do péče osoba s omezenou svéprávností, která splňuje zákonné podmínky pro přiznání sníženého ochranného limitu. Za osobu s omezenou svéprávností tuto záležitost musí vždy vyřídit její zástupce; instituce musí doložit svěření daného pojištěnce do péče.

Další informace najdete na stránce Regulační poplatky a ochranné limity.

Související otázky pro téma: Aktuálně pro pojištěnce