Jak VZP zpracovává osobní údaje svých klientů? Má k tomu ve všech případech oprávnění?

Ochrana osobních údajů není pro VZP ničím novým, i před účinností evropského Obecného nařízení (GDPR) postupovala podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a tato oblast byla nedílnou součástí plnění povinností pojišťovny vůči klientům.

VZP je oprávněna zpracovávat osobní údaje na základě právních předpisů pro zajištění plnění veřejného zdravotního pojištění. Osobní údaje pojištěnců, plátců pojistného, případně jejich zástupců či pověřených osob, zpracovává zejména na základě zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, zákona o veřejném zdravotním pojištění a zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

V některých oblastech VZP zpracovává osobní údaje na základě svého „oprávněného zájmu“, např. provozováním kamerového systému za účelem zajištění ochrany majetku a osob, bezpečnosti zaměstnanců a klientů. V oprávněném zájmu zpracovává také údaje, které klienti poskytují dobrovolně, a to za účelem zefektivnění komunikace během trvání pojistného vztahu a zároveň pro účely přímého marketingu představujícího např. zasílání pravidelného newsletteru nebo občasných e-mailů s informacemi souvisejícími s činností VZP.

Na základě souhlasu subjektu údajů, uděleného na stanovený rozsah zpracovávaných osobních údajů a účel zpracování, VZP zpracovává osobní údaje, pro jejichž zpracování nemá jiný právní titul. VZP může tyto osobní údaje zpracovávat po dobu, na kterou byl souhlas udělen, respektive do jeho odvolání. Na základě souhlasu se zpracovávají osobní údaje především za účelem marketingových aktivit a služeb call centra. V tomto případě má subjekt údajů právo již udělený souhlas kdykoliv bezplatně odvolat a požadovat výmaz těchto poskytnutých osobních údajů.

Subjekt údajů má vždy právo být na požádání správcem osobních údajů (tedy VZP) informován, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, má právo na opravu či změnu nesprávných nebo neúplných údajů a rovněž právo obrátit se na správce či přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že správce osobních údajů bude postupovat v rozporu se zákonem.

Více informací najdete zde: www.vzp.cz/o-nas/informace/zpracovavani-osobnich-udaju-ve-vzp

Související otázky pro téma: Obecné dotazy