Jak vyřídit žádost o snížení limitu za invalidní dítě a jaké doklady k tomu budeme potřebovat?

Za invalidní osobu s omezenou svéprávností včetně dětí do 18 let záležitost vyřizuje a formulář oznámení podepisuje její zástupce. V tom případě je nutné předložit doklad o jejich zákonném vztahu (rodič předkládá rodný list dítěte; osvojitel, opatrovník, poručník soudní rozhodnutí o svěření do péče apod.). Také instituce, které byla invalidní osoba svěřena do péče (dětský domov, sociální ústav apod.), musí doložit svěření této osoby do péče.

Pro doložení nároku na snížený ochranný limit je podle zákona potřeba předložit kopii rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, resp. kopii posudku o posouzení zdravotního stavu, na jehož základě byl pojištěnec uznán invalidním ve druhém nebo třetí stupni.

Vše je možno vyřídit na kterémkoli klientském pracovišti nebo zasláním vyplněného a podepsaného formuláře a dokladů poštou na adresu VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 (vhodné je zaslat dopis doporučeně), mailem, ve kterém budou přiloženy elektronické kopie zákonem určených dokladů a vyplněný, podepsaný elektronický formulář Oznámení o přiznaném stupni invalidity, zaslaným na e-mailovou adresu podatelna@vzp.cz, případně datovou schránkou na i48ae3q.

Pokud se rozhodnete pro zaslání poštou, vložte výše uvedené doklady do jedné obálky spolu s formulářem oznámení. V případě kanálů elektronické komunikace je pak vhodné veškeré dokumenty zaslat v příloze společně.

Další informace najdete na stránce Regulační poplatky a ochranné limity.

Související otázky pro téma: Aktuálně pro pojištěnce