Informace poskytované v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem využívání služeb e-VZP

e-VZP (aplikace Moje VZP, VZP Point, B2B) je zabezpečené elektronické rozhraní, které sdružuje služby a úlohy zajišťující bezpečnou výměnu dat mezi VZP ČR a Partnerem. Využívat služby e-VZP může každá fyzická nebo právnická osoba, která si podá žádost, akceptuje Podmínky užití EKK a na základě uzavřené smlouvy pro předávání dat se stane našim Partnerem. Další informace o využívání služeb e-VZP naleznete v Podmínkách užití EKK (www.vzp.cz/e-vzp/podminky-uziti).

VZP ČR v souvislosti s využíváním služeb e-VZP zpracovává osobní údaje Partnera, je-li fyzickou osobou, ve smyslu čl. 6 odst.1 písmen. b) Nařízení, neboť zpracování OÚ je nezbytné pro uzavření smlouvy pro předávání dat, jejíž smluvní stanou je Partner, nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost Partnera.

V souvislosti s podáním žádosti a uzavřením smlouvy pro předávání dat mezi Partnerem a VZP ČR dochází ke zpracování osobních údajů níže uvedených a v Podmínkách užití EKK definovaných subjektů údajů v rozsahu uvedeném v žádosti, plné moci a případně i v dalších potřebných dokumentech nebo formulářích uveřejněných na www.vzp.cz/e-vzp/vzory-dokumentu.

OÚ Partnera nebo Uživatele jsou zpracovávány v rozsahu:

 • jméno, příjmení, titul,
 • číslo pojištěnce povinné u uživatelů Moje VZP
 • datum narození,
 • e-mail,
 • číslo mobilního telefonu,
 • údaje z veřejné části osobního certifikátu, pokud je poskytnut,
 • IP adresa, typ zařízení a operační systém, doba a počet přístupů, jakož i údaje získané pomocí souborů cookies.

V případě, že je žádost vyřizována na klientském pracovišti, VZP ČR dále zpracovává

 • číslo osobního dokladu-občanského průkazu nebo cestovního pasu nebo povolení k pobytu, na jehož základě byla ověřena totožnost žadatele.

V případě, že žádost byla vyřizována elektronicky nebo dálkově se dále zpracovává

 • číslo průkazu pojištěnce (EHIC) u Moje VZP,
 • kontaktní adresa pro zaslání aktivačního klíče.

Při přihlášení do systému za účelem využívání služeb e-VZP jsou zpracovávány OÚ Partnera nebo Uživatele

1) v případě využití přihlašovacího prostředku NIA v rozsahu:

 • Jméno, příjmení,
 • číslo identifikačního dokladu,
 • datum narození,
 • e-mail,
 • číslo mobilního telefonu.

Podmínky používání NIA ID jsou uveřejněny na info.identitaobcana.cz/Podminky.aspx.

2) v případě využití přihlašovacího prostředku BankID:

 • jméno, příjmení,
 • datum narození,
 • rodné číslo,
 • e-mail,
 • číslo mobilního telefonu.

Podmínky používání BankID jsou uveřejněny na www.bankid.cz/files/bankid-sep-smluvni-podminky-verze-pro-web-20.pdf.

Zpracování Vašich OÚ je prováděno elektronicky prostřednictvím aplikace e-VZP a/nebo na pobočkách a v sídle správce pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u OÚ v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování OÚ. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany OÚ, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Veškeré subjekty, kterým mohou být OÚ zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje v rozsahu, jakém jste je VZP ČR poskytl/a pro účely využívání aplikace e-VZP, budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z příslušných právních předpisů.