Informace poskytované v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem vydání nového průkazu pojištěnce VZP ČR

VZP ČR umožňuje prostřednictvím webového formuláře požádat o vydání nového průkazu pojištěnce VZP ČR v případě jeho poškození nebo ztráty. Oznámení poškození nebo ztráty průkazu pojištěnce VZP ČR je zákonnou povinností a musí tak učinit každý pojištěnec VZP ČR v zákonem stanovené lhůtě osmi dnů. Oznámit poškození nebo ztrátu a zároveň požádat o vydání nového průkazu pojištěnce VZP ČR můžete písemně např. přes webový formulář nebo také osobně i telefonicky. Bližší informace o oznámení poškození nebo ztráty a o vydání nového průkazu pojištěnce VZP ČR naleznete zde.

VZP ČR v souvislosti s oznámením poškození nebo ztráty a vystavením nového průkazu pojištěnce VZP ČR zpracovává OÚ ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení, neboť zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

V souvislosti s oznámením poškození nebo ztráty a vystavením nového průkazu pojištěnce VZP ČR dochází ke zpracování OÚ žadatelů – pojištěnců VZP ČR v níže uvedeném rozsahu:

  • číslo pojištěnce,
  • jméno a příjmení,
  • telefonní číslo, na kterém vás kontaktujeme v případě nutnosti ověření správnosti a přesnosti vámi poskytnutých OÚ,
  • e-mailová adresa, na kterou vám zašleme náhradní doklad,
  • kontaktní adresa, na kterou vám zašleme průkaz pojištěnce, vyžádáte-li si jeho zaslání poštou,
  • adresa trvalého bydliště,
  • místo narození,
  • číslo občanského průkazu,
  • jméno ošetřujícího praktického lékaře.

Rozsah zpracovávaných údajů se může lišit podle způsobu komunikace žadatele – pojištěnce VZP ČR se správcem.

Zpracování OÚ je prováděno elektronicky prostřednictvím výpočetní techniky, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování OÚ. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany OÚ, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Veškeré subjekty, kterým mohou být OÚ zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je VZP ČR poskytl/a pro účely vydání nového průkazu pojištěnce VZP ČR, budou zpracovávány po dobu stanovenou Spisovým řádem VZP ČR, pokud některý obecně závazný právní předpis nestanoví jinak.