Informace poskytované v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem vydání náhradního průkazu pojištěnce VZP ČR

VZP ČR registruje cizince s vízem strpění pobytu v ČR (dále jen „žadatel“) a přihlašuje je k veřejném zdravotnímu pojištění pro zajištění zdravotní péče na území ČR.

VZP ČR v souvislosti s vystavením Náhradního průkazu pojištěnce VZP ČR zpracovává osobní údaje (dále jen „OÚ“) žadatele ve smyslu čl. 6 odst. 1  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), neboť zpracování je nezbytné pro  splnění právní povinnosti, která se na VZP ČR, jako  správce OÚ, vztahuje a to  v níže uvedeném rozsahu:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • pohlaví
 • státní příslušnost
 • číslo pasu
 • číslo víza
 • adresa místa ubytování.

Rozsah zpracovávaných OÚ se může lišit podle způsobu komunikace žadatele se správcem. Vždy se bude jednat o rozsah, který je nezbytně nutný pro splnění výše uvedeného účelu.

Zpracování  OÚ žadatele je prováděno prostřednictvím výpočetní techniky případně i manuálním způsobem, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování OÚ. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany OÚ, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Veškeré subjekty, kterým mohou být OÚ zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

OÚ v rozsahu  v jakém byly poskytnuty správci žadatelem, předány Policii ČR nebo Správou základních registrů  pro účely registrace do systému zdravotního pojištění a vydání Náhradního průkazu pojištěnce VZP ČR, budou zpracovávány po dobu stanovenou skartačním řádem VZP ČR pokud některý obecně závazný právní předpis nestanoví jinak.

Kromě práva být plně informován o zpracování OÚ, má žadatel následující práva:

 • na přístup k OÚ
 • na opravu
 • na výmaz
 • na omezení zpracování / právo na vznesení námitky proti zpracování
 • na přenositelnost osobních údajů
 • podat stížnost u dozorového úřadu.

Další informace o zpracování OÚ v agendách VZP ČR, včetně možností uplatnění práv naleznete v odkaze: www.vzp.cz/o-nas/informace/zpracovavani-osobnich-udaju-ve-vzp.