Copyright © VZP

1. Obecná ustanovení

VZP ČR tímto vydává podmínky a právní omezení používání internetové prezentace (dále jen "podmínky") na adrese www.vzp.cz – dále jen "stránky".

Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen uživatelé).

Provozovatelem internetových stránek www.vzp.cz je Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen "autorský zákon"), oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

2. Používání internetových stránek

Užívat stránky www.vzp.cz jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem.

Přístup a používání stránek www.vzp.cz je bezplatné.

Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek www.vzp.cz je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.

3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Informace publikované na www.vzp.cz vycházejí z informací, které poskytuje VZP ČR a jejichž účelem je informovat pojištěnce o jejich právech a povinnostech, jakož i informovat veřejnost o činnosti a službách VZP ČR.

Provozovatel neručí za aktuálnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.vzp.cz.

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na stránkách www.vzp.cz z jiných zdrojů, které jsou uvedeny.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.vzp.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránekwww.vzp.cz.

Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (diskusní fóra, diskusní skupiny), a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.

4. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.vzp.cz může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy.

5. Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.vzp.cz, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Podmínky a právní omezení používání internetových stránek www.vzp.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Datum vydání: 10. 2. 2003

VZP ČR

©2003 VZP ČR, Všechna práva vyhrazena