Zásady pro vyhlašování přechodných období a pro vyplňování verzí datového rozhraní

 1. 1. 2018 | Elektronická komunikace, Zdravotní péče

Přechodné období pomáhá zdravotnickým zařízením, která nestačí včas reagovat na změnu DR. Vyplňování verzí DR bylo zavedeno doplňkem č. 16 a č. 17 DR.

Přechodná období

Přechodné období pomáhá překlenout obtíže těsně po zavedení rozsáhlejších změn datového rozhraní dokladů a je vstřícným krokem vůči zdravotnickým zařízením, která z různých důvodů nestačí včas přizpůsobit svůj SW vyhlášeným změnám. Jedná se o přechodná období určená pro předávání souborů dávek dokladů v datovém rozhraní od subjektů poskytujících zdravotní péči a týkají se změn, které se projeví při kontrolách správnosti předávaných souborů (ve formátu ASCII nebo XML).

Přechodná období nejsou vyhlašována v souvislosti se změnou datového rozhraní číselníků nebo jejich obsahu. Údaj přebíraný z číselníku musí být vždy brán z té časové verze číselníku, která platila k příslušnému datu (např. k datu provedení výkonu).

Zavádění přechodných období je v současné době v kompetenci jednotlivých zdravotních pojišťoven podle posouzení konkrétní situace jejich smluvních ZZ a dle možností jejich informačního systému. Každá ZP tedy může (ale nemusí) vyhlásit přechodné období pro zdravotnická zařízení, která jí vykazují data o poskytnuté zdravotní péči.

Vyplňování verzí datového rozhraní

Vyplňování verzí DR do průvodní věty dávky (forma ASCII datového rozhraní) bylo zavedeno doplňkem č. 17 DR a vyplňování v dávkovém elementu (forma XML datového rozhraní) doplňkem č. 16 DR. Stalo se tak z důvodu potřeby jednoznačně identifikovat, v jaké verzi DR byl soubor předán, a to zejména v případech přechodného období ve kterém lze souběžně použít různé verze DR.

Jako verze datového rozhraní se uvádí hodnota ddd:pp.dd.ttt, kde ddd je max. tříznakový druh dokladu, pro který je verze DR uváděna, pp je max. dvouznaková první část označení verze DR, dd je max. dvouznaková druhá část označení verze DR a ttt je max. tříznaková třetí část označení verze DR.

S výjimkou případů vyhlášeného přechodného období se uvádí aktuální verze DR, která je pro všechny druhy dokladů stejná a odpovídá verzi aktuálního "Datového rozhraní individuálních dokladů" zveřejněného na webu VZP. V případě přechodného období se pro doklad předávaný ve starší verzi DR uvede předchozí verze DR.

Příklady pro situaci, že aktuálně platná verze DR je 6.4.28 a bezprostředně předcházející byla verze 6.4.25, bylo vyhlášeno přechodné období pro doklad 03 a dávky jsou předávány v časovém rámci tohoto přechodného období ve formě ASCII souboru:

  1. Jednoduchá dávka dokladů 36:
    DVDR1 = "36:6.4.28", DVDR2 nevyplněno
  2. Ambulantní smíšená dávka, doklady předávány již v novém DR:
    DVDR1 = "01:6.4.28", DVDR2 = "03:6.4.28"
  3. Ambulantní smíšená dávka, doklad 03 předáván ještě ve starém DR:
    DVDR1 = "01:6.4.28", DVDR2 = "03:6.4.25"

Mění-li se jen popis DR, ale nemění se VZP kontrol, je verze DR označena písmenem. Číslo verze DR se mění pouze v případě přidání nového atributu, zrušení stávajícího atributu nebo změnou jeho délky. V těchto případech se vydává i nový VZP Kontrol.

Opožděně předávané dávky

Opožděně předávané (např. zapomenuté) soubory dávek dokladů se předávají ve verzi DR, která je platná pro období předávané dávky. Při použití historicky značně zastaralé verze DR, platné v době provedení výkonů obsažených v dávce, by mohly nastat při přijetí v pojišťovně problémy. V takovém případě se obraťte na kontaktní místo VZP.