Víme o vás, že studujete?

 6. 9. 2019 | Platba pojistného

Nezapomeňte, že student musí své zdravotní pojišťovně oznámit ukončení studia i nástup na školu.

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je pojištěnec povinen oznámit a doložit své zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Školy tuto povinnost nemají, i když naprostá většina z nich oznámení provádí.

Student si tedy musí ověřit, zda za něj škola oznámila jeho zdravotní pojišťovně ukončení studia, resp. zahájení studia na střední či vysoké škole. Pokud zjistí, že škola hlášení neprovedla nebo ho provedla chybně (např. jiné pojišťovně), musí oznámení provést sám (do 18 let věku jeho zákonný zástupce).

To, zda je vše v pořádku a student je nahlášen jako "státní pojištěnec", je možno si snadno ověřit v aplikaci Moje VZP.

Při přechodu na VŠ musí student své zdravotní pojišťovně případně též oznámit, že zápis do 1. ročníku vysoké školy má až v říjnu nebo listopadu, a to do 8 dnů ode dne, kdy se tuto skutečnost dozvěděl.

Stejně tak je student povinen do 8 dnů oznámit přerušení a znovuzahájení studia (v době přerušení studia, pokud k němu nedošlo ze zdravotních důvodů, není stát plátcem pojistného). Pojištěnec, který nepatří mezi osoby, za které hradí pojistné stát, není zaměstnancem ani OSVČ, si pak musí platit pojistné jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů, a to v zákonem stanovené výši.

Za nesplnění oznamovací povinnosti může pojišťovna udělit pokutu až do výše 10 000 Kč.


Související otázky: