Screening karcinomu děložního hrdla od roku 2021

 8. 2. 2021 | 

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb k indikaci a vykazování screeningových HPV testů.

Záměrem screeningu karcinomu děložního hrdla je nabídnout ženám v České republice kvalifikovaná preventivní vyšetření děložního hrdla a zvýšit tak včasnost záchytu zhoubných nádorů děložního hrdla a prekancerózních stavů, a tím snížit úmrtnost na rakovinu děložního hrdla.

Podle § 7 aktuálního znění vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, má každá žena od 15 let věku nárok na každoroční gynekologickou preventivní prohlídku, jejíž součástí je i screening karcinomu děložního hrdla ve formě odběru materiálu z děložního čípku k cytologickému, případně bakteriologickému nebo virologickému vyšetření. Za účelem záchytu většího počtu případů je celosvětově doporučováno rozšíření screeningových metod o HPV test prováděný v konkrétních věkových skupinách, který zvyšuje významnou měrou citlivost a bezpečnost screeningu karcinomu děložního hrdla.

V souvislosti s rozšířením screeningu karcinomu děložního hrdla o HPV test prováděný v konkrétních věkových skupinách žen zavedlo Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou č. 563/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (tzv. seznam zdravotních výkonů), dva nové zdravotní výkony, které jsou určeny pro laboratoř klinické cytologie:

  • 95202 – Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru – negativní nález
  • 95203 – Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru – pozitivní nález

Výkony HPV testů provádějí a vykazují výhradně oprávněné laboratoře. VZP tyto výkony nasmlouvá vybraným poskytovatelům se smluvní odborností 820 (laboratoř provádějící screening karcinomu děložního hrdla), kteří mají oprávnění MZ ČR k provádění screeningu karcinomu děložního hrdla, mají již nasmlouvaný stávající výkon 95201 – Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru a provádějí více než 50 000 vyšetření gynekologických screeningových cytologických vyšetření ročně.

Poskytovatelům gynekologické péče nejsou výše uvedené výkony nasmlouvány.

Vyšetření HPV indikuje registrující poskytovatel v odbornosti gynekologie a porodnictví v rámci preventivní prohlídky. Doposud bylo vyšetření HPV prováděno pouze v případech, kdy měla žena sporný cytologický nález; péče byla vykazována výkonem 95201 – Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru.

Od 1. 1. 2021 je screeningový HPV test hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění všem ženám v 35. a ve 45. roce života jako vysoce senzitivní test při negativním cytologickém screeningu, a to v rámci preventivní gynekologické prohlídky. Za splnění věkové hranice pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění se považuje doba od dosažení 35., resp. 45. roku věku plus 364 dní, tedy až do dne předcházejícího jejich 36., resp. 46. narozeninám. V případě sporné cytologie se i ve věku 35/45 + 354 dnů nadále vykazuje a hradí výkon 95201 – Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru.

Screeningové vyšetření HPV je indikováno v rámci prevence cervikálního karcinomu u definované skupiny žen a odběr vzorku je prováděn při standardní gynekologické preventivní prohlídce současně se stěrem na screeningové cytologické vyšetření. Registrující gynekolog vyplňuje žádanky na tyto výkony separátně, a to z důvodu možnosti odlišné doby trvání laboratorního zpracování (výsledek screeningové cytologie může registrující gynekolog z laboratoře obdržet dříve), ev. pro případy, kdy cervikovaginální cytologii provádí laboratoř, která není oprávněna provádět screeningové HPV testy.

Registrující ambulantní gynekolog má odběr biologického materiálu pro laboratorní vyšetření uhrazen v rámci úhrady za preventivní prohlídku (výkon 63050).

Výjimečně, a to pouze v letošním roce, tedy v roce 2021, může nastat situace, že pojištěnka byla na preventivní gynekologické prohlídce v roce 2020 (s negativním cytologickým nálezem z děložního hrdla), ale dosáhne věkového limitu pro možnost provedení screeningového HPV testu dříve, než má nárok na preventivní prohlídku v roce 2021. V tomto specifickém případě lze screeningové HPV vyšetření realizovat mimo preventivní prohlídku a pro stěr na screeeningové HPV vyšetření lze výjimečně vykázat výkon 63532 – Odběr materiálu z pochvy, čípku a hrdla děložního; v ostatních případech je odběr pro HPV test součástí preventivní gynekologické prohlídky.

Zároveň je nutné zdůraznit, že na intervalu gynekologických preventivních vyšetření a odběrů screeningové cytologie se nic nemění – žena má na tuto prevenci chodit vždy 1x ročně.

Výše uvedená pravidla vycházejí z úpravy dokumentu „Kritéria a podmínky programu pro screening karcinomu děložního hrdla v ČR“, který je aktuálně součástí Věstníku MZ ČR 7/2007. Na této úpravě se společně dohodli zástupci odborné společnosti a zástupci zdravotních pojišťoven. Upravený dokument předložili MZ ČR ke zveřejnění ve Věstníku MZ ČR. Součástí dohody je i skutečnost, že zdravotní pojišťovny budou dle upraveného dokumentu postupovat již od 1. 1. 2021.