Novinka pro OSVČ – paušální režim daně z příjmů a pojistných na veřejné zdravotní pojištění a sociální pojištění. Není ale vhodný pro každého

 17. 12. 2020 | 

Od 1. ledna 2021 vstoupí v platnost režim paušální daně z příjmů a pojistných na veřejné zdravotní, sociální a důchodové pojištění. Podnikatelům tak díky této novince odpadne administrativní zátěž a budou moci místo tří jednotlivých plateb daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění platit jednu – paušální zálohu. Na druhou stranu ale „paušalisté“ ztratí možnost uplatňovat slevy na dani, daňové zvýhodnění či nezdanitelné částky. Vstup do paušálního režimu je dobrovolný.

Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), můžete díky novele zákona o daních z příjmů měsíčně místo 3 jednotlivých plateb hradit pouze jednu tzv. paušální zálohu finančnímu úřadu. Ta bude obsahovat zálohu na daň z příjmů fyzických osob, minimální výši zálohy pro OSVČ na veřejné zdravotní pojištění a minimální výši zálohy navýšenou o 15 % na důchodové pojištění. V roce 2021 činí paušální záloha 5 469 Kč měsíčně (z toho 100 Kč daň z příjmů, 2 393 Kč zdravotní pojištění, 2 976 Kč důchodové pojištění).

Co musíte jako OSVČ pro vstup do paušálního režimu splnit?

Chcete-li vstoupit do paušálního režimu, tak v případě, že jste již nyní OSVČ, můžete tak učinit vždy k 1. 1. kalendářního roku. Nejjednodušší je oznámení o vstupu podat finančnímu úřadu, který o vzniku paušálního režimu sám informuje zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Oznámení o vstupu do paušálního režimu můžete podat od 1. 1. do 10. 1. Protože 10. 1. 2021 připadá na neděli, je možné se přihlásit až do 11. 1. 2021.

Kromě podání oznámení v daném termínu musíte pro vstup do paušálního režimu splnit k 1. 1. následující podmínky:

 • nebýt zaměstnán, a to ani na dohodu o pracovní činnosti s měsíčním výdělkem 3 500 Kč a výše nebo dohodu o provedení práce nad 10 000 Kč měsíčně,
 • být pojištěn v systému veřejného zdravotního pojištění,
 • být účasten důchodového pojištění,
 • nebýt plátcem daně z přidané hodnoty (DPH),
 • nebýt společníkem veřejné obchodní společnosti (v. o. s.) ani komplementářem komanditní společnosti (k. s.),
 • nebýt dlužníkem se zahájeným insolvenčním řízením,
 • nemít v předchozím zdaňovacím období, tj. rok 2020, příjmy ze samostatné výdělečné činnosti vyšší než 1 mil. Kč.

Pokud ještě nepodnikáte, ale plánujete v roce 2021 začít vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, pak se můžete do paušálního režimu přihlásit ode dne zahájení činnosti. V takovém případě můžete oznámení o vstupu do paušálního režimu podat ke dni zahájení činnosti buď finančnímu úřadu, nebo živnostenskému úřadu na Jednotném registračním formuláři.

Výše uvedené podmínky pro vstup budete muset splňovat také, ne však ke dni 1. 1., ale ke dni zahájení vaší činnosti.

Jaká je splatnost paušální daně?

Paušální daň se platí vždy ke 20. dni kalendářního měsíce paušální zálohu na finanční úřad. Pokud vstoupíte do paušálního režimu od 1. 1. 2021, záloha za měsíc leden je splatná do 22. února (20. února je totiž sobota) a společně se zálohou na měsíc únor. Další měsíce je záloha splatná již dle standardních pravidel.

Jaké jsou výhody a nevýhody paušálního režimu?

Výhody

Největší výhodou vstupu do paušálního režimu je snížení administrativní zátěže. Jediným odvodem se zbavíte nutnosti komunikace se třemi různými úřady. Pokud dodržíte podmínky pro uplatnění paušální daně, nebudete muset podávat daňové přiznání ani Přehledy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění. Navíc za daný rok nebudete muset nic doplácet ani na daň, ani na pojistné na zdravotní nebo sociální pojištění. Během roku pouze hradíte 1x měsíčně finančnímu úřadu paušální zálohy ve stanovené výši, a nebudete tudíž ani muset mít účetní nebo daňového poradce.

Další výhodou jsou díky paušálnímu režimu vyšší budoucí důchody. OSVČ si totiž často platí na sociální a důchodové pojištění minimální výši zálohy, platba na důchodové pojištění v rámci paušálního režimu je navýšena o 15 %.

Sníží se u vás i počet kontrol z finančního úřadu.

Nevýhody

Protože budete jako OSVČ v paušálním režimu hlídat pouze výši svých příjmů, tak si nebudete moci uplatnit žádné skutečné výdaje ani výdaje procentem. Záloha na daň z příjmů je pevně stanovená v rámci paušální zálohy, takže pokud vstoupíte do paušálního režimu, nebudete moci zohlednit žádné slevy na dani, žádná daňová zvýhodnění ani daňové bonusy. Nebudete moci uplatnit slevu

 • na poplatníka,
 • na druhého z manželů,
 • na částečný nebo plný invalidní důchod,
 • na průkaz ZTP/P,
 • na studenta,
 • za umístění dítěte v předškolním zařízení,
 • na elektronickou evidenci tržeb (EET),
 • daňové zvýhodnění na vyživované dítě/děti.

Nebudete si moci uplatnit ztrátu z minulých let, dary, úroky z hypoték, životní pojištění, penzijní připojištění, ani nebude možné rozdělovat příjmy v rámci spolupracující osoby.

Výše zálohy na zdravotní pojištění je v paušální záloze obsažena v minimální výši. Takže jako OSVČ v paušálním režimu nebudete moci uplatňovat výpočet pojistného ze skutečných příjmů, pokud jste například důchodce, student, matka na mateřské nebo osoba na rodičovské dovolené či pečující o děti, pobíráte rodičovský příspěvek, jste držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P apod. – za normálních okolností (tzn. bez paušálního režimu) by vaše záloha byla nižší než minimální.

Není ani možné, abyste jako OSVČ v paušálním režimu nemusel/a platit zálohy na pojistné, pokud se stanete v průběhu roku zaměstnancem.

V případě, že jako OSVČ budete po celý kalendářní měsíc práce neschopný/á nebo vám bude nařízena karanténa, pak nebudete moci využít úlevu neplatit za takový kalendářní měsíc zálohu na pojistné. Paušální zálohy budete muset v paušálním režimu platit vždy.

Pokud během roku nedodržíte podmínku nepřekročení hranice příjmů 1 mil. Kč, pak od následujícího kalendářního roku musíte z paušálního režimu vystoupit a musíte za daný rok podat daňové přiznání i Přehledy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění a doplatit případné nedoplatky na dani a pojistných.

Ukončení či přerušení OSVČ v paušálního režimu

Jako OSVČ můžete dobrovolně vystoupit z paušální režim ke konci kalendářního roku a od nového roku pokračovat jen jako „klasická“ OSVČ. Pokud ovšem porušíte některou z podmínek pro setrvání v paušálním režimu nebo ukončíte svoji činnost, pak je ukončen i paušální režim povinně. Porušení podmínek pro setrvání v paušálním režimu posuzuje Finanční správa.

Jestliže jste OSVČ v paušálním režimu a svou činnost během roku přerušíte, bude ukončen i paušální režim. Při obnovení činnosti se pak můžete rozhodnout, zda opět vstoupíte do paušálního režimu, či nikoliv – konkrétní pravidla nastavuje Finanční správa.

Více informací o paušálním režimu a jeho podmínkách naleznete na webových stránkách Finanční správy.


Přílohy: