Informace VZP pro poskytovatele sociálních služeb

  13. 11. 2020

Ilustrační obrázek

VZP dnes rozeslala poskytovatelům sociálních služeb do jejich datových schránek podrobné informace v souvislosti s preventivním vyšetřením na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů, včetně příloh s návodem na vykazování hrazených služeb zdravotní pojišťovně a návodem na používání dodaného screeningového POC antigenního testu.

V souvislosti s potřebou zajistit realizaci testování došlo mezi všemi zdravotními pojišťovnami a smluvním distributorem zdravotních pojišťoven spol. Avenier a.s. dne 6. 11. 2020 k uzavření Smlouvy o zajištění komplexní dodávky a distribuce screeningových POC antigenních testů ke stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2.

Dne 9. 11. 2020 byla zahájena distribuce screeningových POC antigenních testů k poskytovatelům, která je rozdělena do dvou etap. V první etapě, která byla zahájena 9. 11. 2020, jsou aktuálně poskytovatelům prostřednictvím výše uvedeného distributora dodávány screeningové POC antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2. Ve druhé etapě distribuce screeningových POC antigenních testů k poskytovatelům, která bude zahájena 16. 11. 2020, budou další dodávky realizovány na základě vašich dalších požadavků (objednávek), které zasílejte smluvnímu distributorovi zdravotních pojišťoven na adresu: info@avenier.cz, případně na telefonickou linku: 800 11 22 33. Minimální počet objednaných kusů screeningových POC antigenních testů je 100 kusů.

Dodávány jsou screeningové POC antigenní testy Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device od firmy Abbott. Návod na používání tohoto antigenního testu je zveřejněn na stránkách www.koronavirus.mzcr.cz a zároveň jej přikládáme jako přílohu č. 3 této informace.

VZP ČR ve spolupráci s ostatními zdravotními pojišťovnami vydala pro potřebu informovanosti poskytovatelů Organizační opatření VZP ČR č. 50/2020, které je zveřejněno na webových stránkách pojišťovny a jeho aktuální znění je přílohou č. 1 této informace. Toto organizační opatření definuje popis distribuce, podmínky vykazování (včetně vedení zdravotnické dokumentace a evidence testování) a úhrady předmětných výkonů provádění testování prostřednictvím screeningových POC antigenních testů dodaných smluvním distributorem zdravotních pojišťoven, a zároveň povinnosti poskytovatelů, kterým smluvním distributorem zdravotních pojišťoven screeningové POC antigenní testy dodány. Přílohou tohoto organizačního opatření je i seznam poskytovatelů, kterým jsou testovací sady dodávány.

Dle mimořádných opatření MZ ČR je povinnost provést testování přímo uložena vyjmenovaným poskytovatelům:

a) poskytovatelé dlouhodobé lůžkové péče (testování pacientů/zaměstnanců),
b) poskytovatelé sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem (testování klientů/zaměstnanců),
c) poskytovatelé sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě (testování klientů/zaměstnanců),
d) poskytovatelé domácí péče (testování zaměstnanců),
e) poskytovatelé pečovatelské služby (testování zaměstnanců),
f) poskytovatelé sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení (testování zaměstnanců),
g) poskytovatelé sociálních služeb poskytující osobní asistenci (testování zaměstnanců).

V případě pacientů/klientů je testování prováděno:

a) zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem nebo
b) poskytovatelem zdravotních služeb, se kterým má poskytovatel sociálních služeb uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních služeb.

V případě zaměstnanců přicházejících do přímého kontaktu s pacienty/klienty je testování prováděno:

a) zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem nebo
b) poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má poskytovatel sociálních služeb uzavřenu smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb.

Pokud poskytovatel sociálních nedisponuje zdravotnickým pracovníkem, lze tuto situaci řešit formou smluvního zajištění, např. uzavřením dohody o provedení práce s externím zdravotnickým pracovníkem.

Testy použité pro testování, tj. poskytnutí zdravotní služby konkrétnímu pojištěnci, musí být vykázány příslušné zdravotní pojišťovně, jejíž pojištěnec (pacient/klient/zaměstnanec) byl testem testován. Tedy je nezbytné vykazovat provedené výkony za pojištěnce zvlášť každé příslušné zdravotní pojišťovně.

Pro vykazování provedených testů u všech zdravotních pojišťoven jsou zavedeny dva výkony

a) 99946 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u pacientů (testování klienta/pacienta) a

b) 99947 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u zaměstnanců poskytovatele přicházejících do přímého styku s pacienty (testování zaměstnance).

Vykazování těchto výkonů zdravotním pojišťovnám provádí výhradně poskytovatel, kterému byly testy dodány distributorem. S případným smluvním externím zdravotnickým pracovníkem nebo poskytovatelem zdravotních služeb si provedené testování poskytovatel sociálních služeb následně přeúčtuje.

Poskytovatel sociálních služeb vykazuje uvedené výkony výhradně elektronicky – a to v případě poskytovatele s uzavřenou samostatnou Smlouvou o předávání dat s využitím VZP Pointu, resp. na B2B služby prostřednictvím aplikačního SW poskytovatele. U ostatních poskytovatelů v elektronické podobě na datovém nosiči (např. CD/DVD) zaslaném prostřednictvím poštovních služeb na adresu místně příslušné regionální pobočky VZP ČR. Za účelem zjednodušení vykazování je přílohou č. 2 také podrobně upraven postup, jakým způsobem se vykazují hrazené služby zdravotní pojišťovně.

Testy jsou určeny výhradně pro poskytnutí zdravotní služby – testování pojištěnců zdravotních pojišťoven dle mimořádných opatření MZ ČR u poskytovatelů sociálních služeb. Testy, které nebyly využity k testování, budou poskytovatelem sociálních služeb vráceny distributorovi dle instrukcí distributora.

Po skončení povinnosti testovat budou zdravotní pojišťovny vyhodnocovat u jednotlivých poskytovatelů rozdíl mezi počtem smluvním distributorem dodaných antigenních testů a počtem skutečně vykázaných a zdravotních pojišťovnou uznaných výkonů provedených testů (výše uvedené výkony 99946 a 99947). V případě nesouladu, jsou zdravotní pojišťovny při vyúčtování oprávněny po poskytovateli požadovat úhradu dodaných a převzatých testů, které nebyly zdravotním pojišťovnám vykázány a nebo nebyly řádně vráceny.

Na webových stránkách VZP ČR (www.vzp.cz) budou průběžně zveřejňovány další informace a aktualizace organizačních opatření, odkazy na mimořádná opatření MZ ČR, doporučení ke správné praxi, nejčastější otázky a odpovědi.

VZP ČR věří, že aktuálně realizovaná protiepidemická opatření povedou co nejdříve ke snížení rizika přenosu onemocnění COVID-19, zvýšení ochrany zranitelných osob a správnému provedení preventivního vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Aktuální znění organizačního opatření č. 50/2020

Příloha č. 2 – Návod na vykazování hrazených služeb zdravotní pojišťovně

Příloha č. 3 – Návod na používání dodaného screeningového POC antigenního testu