Informace pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb – screeningové POC antigenní testy ke stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2

9. 11. 2020

Realizovat v pravidelných intervalech preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů ukládají vybraným skupinám poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb (dále též jen „poskytovatel“) Usnesení vlády ČR č. 1105 ze dne 27. 10. 2020, 1141 ze dne 2. 11. 2020 a č. 1143 ze dne 2. 11. 2020 (dále jen „Usnesení Vlády ČR“) a Mimořádná opatření MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-3MIN/KAN ze dne 2. 11. 2020 a č.j. MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN ze dne 2. 11. 2020 (dále jen „Mimořádná opatření MZ ČR“) vydaná k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.

Ilustrační obrázek

V souvislosti s potřebou zajistit realizaci výše uvedeného došlo mezi všemi zdravotními pojišťovnami a distributorem Avenier a.s. dne 6. 11.2020 k uzavření Smlouvy o zajištění komplexní dodávky a distribuce screeningových POC antigenních testů ke stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2.

Dnes ráno 9. 11. 2020 byla zahájena distribuce. Distribuce je rozdělena do dvou etap. V první etapě budou poskytovatelům v nejbližších dnech, nejpozději do 16. 11. 2020, prostřednictvím výše uvedeného distributora dodány screeningové POC antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2. Druhá etapa bude realizována po 16. 11. 2020 na základě dalších požadavků (objednávek) poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb uvedených v Usneseních vlády ČR a Mimořádných opatřeních MZ, zaslaných smluvnímu distributorovi zdravotních pojišťoven na adresu: info@avenier.cz, případně na telefonickou linku: 800 11 22 33. Minimální počet je 100 objednaných kusů screeningových POC antigenních testů.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR vydala pro potřebu informovanosti poskytovatelů Organizační opatření VZP ČR č. 50/2020, které je zveřejněno na webových stránkách pojišťovny. Toto organizační opatření definuje popis distribuce, podmínky vykazování a úhrady předmětných výkonů provádění testování prostřednictvím screeningových POC antigenních testů dodaných smluvním distributorem zdravotních pojišťoven, a zároveň povinnosti poskytovatelů, kterým smluvním distributorem zdravotních pojišťoven screeningové POC antigenní testy dodány.

Pro vykazování provedených testů jsou zavedeny dva výkony VZP 99946 a 99947. Vykazování těchto výkonů provádí poskytovatel elektronicky – v případě poskytovatele s uzavřenou samostatnou Smlouvou o předávání dat s využitím VZP Point, resp. B2B služby prostřednictvím aplikačního SW poskytovatele. U ostatních poskytovatelů v elektronické podobě na datovém nosiči (např. CD/DVD) zaslaném prostřednictvím poštovních služeb na adresu místně příslušné regionální pobočky VZP ČR.

VZP ČR věří, že aktuálně realizovaná protiepidemická opatření povedou co nejdříve ke snížení rizika přenosu onemocnění COVID-19 a zvýšení ochrany zranitelných osob.