Popis a dokumentace k B2B službám

Dokumentaci k jednotlivým B2B službám jsme pro vás přehledně rozdělili do skupin podle typů subjektů. WSDL a XSD popisy služeb jsou v příloze jednotlivých PDF souborů.

Součástí této dokumentace nejsou popisy vstupních ani výstupních datových rozhraní nebo kódů, tyto informace jsou obsaženy v odpovídajících metodikách a číselnících.

Návratové kódy služeb v <stavVyrizeniPozadavku>XX</stavVyrizeniPozadavku> vyjadřují stav zpracování požadavku v systému VZP (zpracováno; chyba vstupních dat atd.)

Druhy B2B služeb

 • Synchronní služby - na dotaz ihned (v řádu vteřin) posíláme odpověď.
 • Asynchronní služby - podání, které obdržíme, prochází ve VZP zpracováním. Odpověď, nebo odpovědi, odesíláme s prodlevou minut, hodin, i dnů. Záleží na tom, zda se jedná o automatické nebo ruční zpracování, zda neprobíhá plánovaná odstávka (nebo výpadek) služeb apod.

Všechny typy subjektů

Synchronní služby

Poskytovatelé zdravotních služeb

Synchronní služby

 • Stav smlouvy podle IČP, IČPP
  Synchronní služba, která umožňuje zjistit, zda má daný poskytovatel zdravotních služeb identifikovaný pomocí IČP nebo IČPP k danému datu smlouvu s pojišťovnou, včetně zjištění jeho odbornosti (náhrada souboru z VZP pro lékárny).
  11. 4. 2018
 • Stav pojištění
  Synchronní služba, která umožňuje získat informaci, jestli je pojištěnec se zadaným číslem pojištěnce pojištěn a u které pojišťovny. Jedná se o zastaralou verzi služby Průběh pojištění, služba již není podporovaná.
  5. 11. 2014
 • Průběh pojištění
  Synchronní služba, která umožňuje získat informaci, jestli je pojištěnec se zadaným číslem pojištěnce pojištěn, u které pojišťovny a jaký má druh pojištění.
  11. 4. 2018
 • Vyhledávání informace o registraci pojištěnce ke kapitaci
  Synchronní služba, která umožňuje získat informaci, zda je pojištěnec se zadaným číslem pojištěnce k datu zaregistrován v kapitaci u poskytovatele zdravotní péče a u které zdravotní pojišťovny je pojištěn.
  31. 1. 2019
 • Vyhledávání SZZ podle řetězce znaků
  Synchronní služba pro vyhledání kompletních informací o SZZ podle identifikačních údajů.
  11. 4. 2018
 • Registrace pojištěnce
  Synchronní služba, která poskytovatelům zdravotních služeb umožňuje získat údaje o registracích pojištěnce u registrujících a praktických lékařů odborností 001, 002, 014 a 603.
  30. 9. 2021

Asynchronní služby

 • Převzetí dávek zdravotních služeb – soubor dávek DR i XML
  Asynchronní služba, která umožňuje předání souboru s dávkami poskytnuté zdravotních služeb ke zpracování do VZP. Odpověď služby bude obsahovat validační protokol pocházející z validační kontroly a protokol uzávěrek vyplývající z kontroly dávek.
  11. 4. 2018
 • Faktura za dávky
  Asynchronní služba, která umožňuje předávat do VZP ČR faktury za dávky v souboru podle datového rozhraní či XML struktury.
  11. 4. 2018
 • Faktura za období
  Asynchronní služba, která umožňuje předávat do VZP ČR faktury za období v souboru podle datového rozhraní či XML struktury.
  11. 4. 2018
 • Průběh pojištění podle čísel pojištěnců v souboru
  Asynchronní služba, která umožňuje získat historii průběhů pojištění evidovaných osob.
  11. 4. 2018
 • Seznam registrovaných pojištěnců
  Asynchronní služba, která vrací seznam registrovaných pojištěnců pro dané zdravotnické zařízení.
  11. 4. 2018
 • Oznámení o zpracování dávek výkonů
  Asynchronní služba, která umožňuje elektronicky požádat systém VZP o sestavu „Náklady zdravotnického zařízení nad ADB“, která je následně poskytnuta po zpracování v interních systémech VZP.
  11. 4. 2018

Abonovatelné služby

Podpora pro projekt Elektronická příloha č. 2 (EP2)

 • Kontrola přílohy EP2
  Služba provádí kontrolu přílohy, která může být ve formátu XML nebo PDF, a vrátí konzumentovi protokol o kontrole. Při kontrole je provedena formální kontrola XML proti XSD (XML schématu) a dále kontrola položek proti aplikačním číselníkům.
  11. 4. 2018
 • Poskytnutí přílohy EP2
  Cílem této služby je na základě identifikace poskytovatele zdravotních služeb a dalších parametrů, které jednoznačně určují přílohu, poskytnout dokument. Jednoznačnost dokumentu je dána buď číslem smlouvy a číslem přílohy nebo typem přílohy, datem výběru, IČZ, ODD, ICP.
  11. 4. 2018
 • Převzetí přílohy EP2
  Cílem této služby je převzít přílohu. Při importu přílohy je provedena kontrola, jejíž výsledek je vrácen konzumentovi služby.
  11. 4. 2018

Zaměstnavatelé

Asynchronní služby

Zdravotní pojišťovny

Synchronní služby

 • Stav pojištění
  Synchronní služba, která umožňuje získat informaci, jestli je pojištěnec se zadaným číslem pojištěnce pojištěn a u které pojišťovny. Jedná se o zastaralou verzi služby Průběh pojištění, služba již není podporovaná.
  5. 11. 2014
 • Průběh pojištění
  Synchronní služba, která umožňuje získat informaci, jestli je pojištěnec se zadaným číslem pojištěnce pojištěn, u které pojišťovny a jaký má druh pojištění.
  11. 4. 2018
 • Komunikace s CRP – Oznámení pro původní ZZP
  Synchronní služba, která umožňuje umožňuje původní ZZP získat seznam pojištěnců, kteří se od ní nově přeregistrovali k jiné pojišťovně.
  11. 4. 2018
 • Průběh pojištění
  Synchronní služba, která umožňuje získat průběh (historii) pojištění pro jednoho nebo více pojištěnců. Historie pojištění může obsahovat i plánované změny pojišťovny pojištěncem do budoucna. Služba je určena pro čtení dat z CRP.
  15. 3. 2022

 • NovyPojistenecZP
  Synchronní služba, kterou ZP registruje nového pojištěnce v CRP. Služba je nyní dostupná pouze v prostředí B2B SIMU.

Asynchronní služby

 • Komunikace s CRP – Přihlášky k jiné ZZP
  Asynchronní služba, která umožňuje ZZP oznámit do CRP seznam pojištěnců, kteří se k ní nově přeregistrovali od jiné (původní) pojišťovny.
  11. 4. 2018
 • InformaceProPuvodniZP
  Asynchronní služba, kterou CRP oznamuje do původní ZP provedené přeregistrace. Služba je nyní dostupná pouze v prostředí B2B SIMU.
 • ZmenyPojistencuCRP
  Asynchronní služba, kterou CRP hlásí do ZP změny pojištěnců (zánik pojištěnce, změna osobních údajů apod.). Služba je nyní dostupná pouze v prostředí B2B SIMU.
 • PreregistraceKJineZP
  Asynchronní služba, kterou ZP oznamuje do CRP změnu pojišťovny pro uvedeného pojištěnce. Služba je nyní dostupná pouze v prostředí B2B SIMU.
 • ZtotozneniPojistencuZP
  Asynchronní služba, kterou ZP provádí nové, opraví nebo zruší ztotožnění v CRP. Služba je nyní dostupná pouze v prostředí B2B SIMU.
 • ZmenyPojistencuZP
  Asynchronní služba, kterou ZP hlásí do CRP změny pojištěnců. Služba je nyní dostupná pouze v prostředí B2B SIMU.
 • StatniKategorieZP
  Asynchronní služba, kterou ZP oznamuje do CRP změny státních kategorií pojištěnců. Služba je nyní dostupná pouze v prostředí B2B SIMU.

Abonovatelné služby

Soudní exekutoři

Synchronní služby

 • Validace čísla pojištěnce pro SE
  Synchronní služba, která umožňuje umožňuje původní ZZP získat seznam pojištěnců, kteří se od ní nově přeregistrovali k jiné pojišťovně.
  11. 4. 2018

Asynchronní služby

Instituce

Asynchronní služby