INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI SLUŽBY PROFESIONÁLNÍ PŘEPIS ONLINE

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen „VZP ČR“) se sídlem Orlická 4/2020, Praha 3, jako správce, která zpracovává v souladu s GDPR osobní údaje v rozsahu:

  • adresní a identifikační údaje – jméno, příjmení, datum a místo narození, pohlaví, rodinný stav, rodné číslo, číslo pojištěnce, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, údaje týkající se oprávnění k pobytu v ČR, číslo a doba platnosti osobního dokladu, datum a místo úmrtí;
  • kontaktní údaje – e-mailová adresa, telefonní číslo, korespondenční adresa;
  • zvláštní kategorie osobních údajů – údaje o vašem zdravotním stavu;
  • popisné údaje – vzdělání, počet dětí, předchozí zaměstnání, údaj o předchozí zdravotní pojišťovně, bankovní spojení apod.;
  • údaje o jiné osobě – např. adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě, zákonný zástupce apod.;
  • ostatní údaje – údaje související s poskytováním zdravotní péče pojištěnci a plněním veřejného zdravotního pojištění v rozsahu dokumentace vedené Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR dle platných právních předpisů;
  • ostatní relevantní údaje – např. údaje o soudních sporech, dědických řízeních, exekučních řízeních, osobních bankrotech, údaje související s plněním zákonných povinností dané osoby;
  • videozáznamy z kamerového systému a audiozáznamy hovorů call-centra;
  • osobní data zpracovávaná v rámci on-line styku, např. cookies, IP adresy,

poskytuje osobní údaje dodavateli služby „profesionální přepis online“ Transkript online s. r. o., Dlouhá 37, 110 00 Praha 1, IČ: IČ: 24232050, DIČ: CZ24232050, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 200531, za účelem plnění povinností, které VZP ČR vyplývají ze zákona, a dále za účelem zajištění přepisu řeči při hovoru, a to vždy v nezbytně nutném rozsahu pro tento účel.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel je udělen po dobu platnosti registrace u VZP ČR, a to dobrovolně s právem kdykoliv ho bezplatně odvolat. Odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tohoto účelu nelze dosáhnout jinak.

Klient služby, který souhlas udělil, má právo být na požádání informován, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, má právo na opravu či změnu nesprávných nebo neúplných údajů, má právo být zapomenut a právo obrátit se na správce či přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že zpracovatel či správce osobních údajů bude postupovat v rozporu se zákonem.

Tato svá práva může klient služby uplatnit doručením žádosti na adresu:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3,

E-mailem: poverenec@vzp.cz, Datovou schránkou: i48ae3q, Telefonicky: 952 220 773