Společné stanovisko VZP ČR, SZP ČR a SPL ČR k novelizaci seznamu zdravotních výkonů v odb. 913

S účinností od 1. ledna 2012 došlo ke změně obsahu zdravotního výkonu s kódem 06623, který nově tvoří „APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE I.M.,S.C.,I.V.“

S účinností od 1. ledna 2012 došlo ke změně obsahu zdravotního výkonu s kódem 06623, který nově tvoří „APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE I.M.,S.C.,I.V.“

Vzhledem k rozdílným interpretacím této skutečnosti považují SPL ČR, VZP ČR a SZP ČR za vhodné zveřejnit společný názor na důsledky předmětné úpravy vyhlášky č. 134/1998 Sb., v platném znění – dále SZV.

Signatáři tohoto stanoviska považují změnu obsahu předmětného výkonu za nepochybný projev rozhodnutí tvůrce SZV, aby od 1. 1. 2012 nebylo indikováno a zdravotním pojišťovnám vykazováno podávání léčivých přípravků (LP) per os klientům pobytových zařízení sociálních služeb. Pokud bylo vykazování aplikace LP per os výkonem s kódem 06623 novelou explicitně zrušeno, pak evidentně nebylo záměrem MZ ČR, aby bylo vykazováno podávání léků per os výkonem s kódem 06613 – ošetřovatelská intervence.

Obsahem výkonu s kódem 06613 je činnost  SZP v délce  10 minut.
SPL ČR, VZP ČR a SZP ČR deklarují, že v absolutní většině případů potřeba aplikace léčivého přípravku per os nenaplní časovou dispozici 10 minut. Společně apelují proto na ošetřující lékaře i PZSS - výkon nemá být pro potřeby podání léku per os lékaři indikován na příslušném dokladu 06 a PZSS vykazován k úhradě z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Jen ve zcela výjimečných případech, kdy mimořádné okolnosti  zdravotního stavu pojištěnce zdůvodňují nutnost trvání předmětného výkonu v délce 10 či více minut, může ošetřující lékař, po jednoznačné a konkrétní specifikaci těchto skutečností ve zdravotnické dokumentaci a na jejich základě,  výkon indikovat na příslušném dokladu 06 pro podání LP per os. Zdravotní pojišťovny pak v těchto zcela ojedinělých, výjimečných případech budou vykázání výkonu z důvodu podání LP per os akceptovat a hradit.

V Praze dne: 10. 4. 2012