Metodika ke sjednocení výše úhrad

Metodika ke sjednocení výše úhrad u vzájemně zaměnitelných léčivých přípravků hrazených jako ZÚLP při poskytování ústavní péče v rámci příslušné ATC skupiny – ATC revize úhrad.

Metodika ke sjednocení výše úhrad u vzájemně zaměnitelných léčivých přípravků hrazených jako ZÚLP při poskytování ústavní péče v rámci příslušné ATC skupiny – ATC revize úhrad

Oprávnění provést revizi vyplývá z § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění: Ze zdravotního pojištění se při poskytování ústavní péče plněhradí léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti onemocnění, a pojištěnec se na jejich úhradě nepodílí.

 • V každé ATC revizi - srovnání vzájemně zaměnitelných léčivých přípravků, úhrada nastavena na léčivém přípravku, který je objektivně nejméně ekonomicky náročný.
 • LP, kterých se týká revize:
  • v okamžiku zahájení jsou součástí číselníku NLEKY
  • účtovány jako ZÚLP při poskytování ústavní péče
 • Nástrojem aplikace podmínky nejméně ekonomicky náročné varianty je Smlouva o dohodnuté konečné ceně (DKC) LP uzavřená mezi výrobcem a VZP ČR.
 • DKC = cena pro konečného spotřebitele, vždy plná úhrada, LP s DKC jsou referenční LP
 • Aplikace DKC na ostatní LP v rámci revidované ATC skupiny
  • Srovnání obsahu léčivé látky v revidovaných LP, zohlednění stejné cesty podání
  • V případě rozdílné výše DKC pro jednotlivé síly LP budou zrevidovány jednotlivé síly zvlášť
  • DKC - přepočet na DDD, jednotku hmotnosti nebo jednotku lékové formy
  • Aritmetický přepočet na ostatní LP revidované ATC skupiny se zohledněním síly a velikosti balení

Časový harmonogram:

časový harmonogram

 • 1. den v měsíci - odesláno Oznámení o sjednocení výše úhrad u vzájemně zaměnitelných léčivých přípravků revidované ATC skupiny
 • Oznámení odesláno:
  • každému výrobci revidovaného LP
  • cestou KP VZP ČR jednotlivým smluvním lůžkovým ZZ
  • Asociace českých a moravských nemocnic
  • Asociace nemocnic ČR
  • Sdružení soukromých nemocnic
  • Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
  • Česká asociace farmaceutických firem
  • Asociace velkodistributorů léčiv -  AVEL
 • Součástí oznámení – seznam dotčených LP s revidovanou úhradou (v seznamu je definována výše úhrady referenčního léčivého přípravku, který je rozhodný pro nastavení úhrady při uplatnění podmínky nejmenší ekonomické náročnosti)
 • Následující 2 měsíce - zohlednění nových skutečností, vzniklých v tomto období a způsobilých ovlivnit probíhající revizi
 • 1. den třetího měsíce – začátek platnosti revidované úhrady
 • 15. den třetího měsíce – publikace v NLEKY