Úhrada zdravotnické přepravy speciálních přípravků

V minulé Poradně jsme se věnovali tomu, jak by měla vypadat správná indikace ze strany lékařů při přepravě pacientů v režimu tzv. neodkladné péče. Dnes bychom chtěli navázat a poradit vám, jak správně postupovat při indikaci a vykazování přepravy transfuzních a speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci a při indikaci a vykazování přepravy zdravotnického pracovníka k nezbytnému výkonu.

Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, platí, že: „Vyžaduje- li to nezbytně zdravotní stav pojištěnce a je-li bezprostředně ohrožen jeho život, hradí zdravotní pojišťovna na území České republiky přepravu transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, jakož i přepravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.“

Taková péče je vykazována smluvním zdravotním pracovištěm pod číslem (kódem) výkonu „60“ nebo „61“ (hodnota je 31,74 bodu na 1 kilometr).

Pravidla pro indikaci a úhradu výkonu přepravy s kódem 60 (61)

Rozhodujícím faktorem pro relevantní indikaci a oprávněnou úhradu dané přepravy je zdravotní stav pacienta (příjemce péče), resp. takový stav, kdy jsou bezprostředně ohroženy jeho životní funkce a přeprava musí být provedena bezodkladně, tedy co nejrychleji. Přepravu tkání, buněk a orgánů k transplantaci hradí vždy zdravotní pojišťovna příjemce.

Je třeba zdůraznit, že samotná potřeba neodkladnosti a rychlého převozu materiálu z důvodů organizačních či technicko-praktických není důvodem k indikaci a k úhradě výkonu s kódem 60 (61).

Úhrada přepravy odebraných tkání, buněk a orgánů, které nesplňují podmínku bezprostředního ohrožení zdraví příjemce, je zahrnuta v režijních nákladech výkonů příslušného poskytovatele zdravotních služeb (PZS).

Pro indikaci i přepravu (vykázání a úhradu) pak platí, že

 • přeprava v kódu 60 (61) je indikována a vykazována na dokladu VZP-34 – Příkaz ke zdravotnímu transportu
 • na dokladu musí být vždy uvedena přesná specifikace převáženého materiálu a jeho množství.

Chyby v indikaci a při vykazování kódu 60 (61)

 • Na dokladu 34 chybí specifikace přepravy, ze které vyplývá naplnění účelu kódu výkonů.
 • Pod kódem přepravy s číslem 60 (61) je neodůvodněně indikována a neoprávněně k úhradě vykázána přeprava
  a) krevních vzorků (např. k HLA typizaci)
  b) bioptických vzorků
  c) tkání k plánovaným operacím
  d) přeprava tkání, které nebyly z objektivních důvodů transplantovány, zpět do tkáňové banky apod.

VZP ČR má zájem i povinnost zajistit svým pojištěncům veškeré odůvodněně a účelně indikované a správně vykázané zdravotní služby. Úhrada je však podmíněna tím, že budou respektována pravidla pro indikaci a vykazování, resp. pro legitimní úhradu, stanovená platnými právními předpisy a smlouvou o poskytování a úhradě zdravotních služeb.

Vydáno v březnu 2016