Domácí zdravotní péče o pacienta v terminálním stavu

Domácí zdravotní péče je nedílnou součástí moderního systému zdravotního pojištění. Její poskytování a úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění je dána platnými právními předpisy. V dnešní Poradně bychom se chtěli věnovat tomu, jaká jsou základní kritéria pro poskytování domácí péče a v čem lékaři při jejím vykazování nejčastěji chybují.

Pro možnost poskytovat zdravotní (paliativní) péči v domácím prostředí pacientovi v terminálním stavu je s účinností od 1. ledna 2010 v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen SZV) u autorské odbornosti 925 – „sestra domácí zdravotní péče“ uveden výkon 06349 „Signální kód – ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stavu“, který nemá časovou ani bodovou hodnotu. Signalizuje ale péči o pacienta v terminálním stavu a v SZV ruší omezení frekvence u uvedených výkonů sester domácí zdravotní péče.

Pravidla pro indikaci a úhradu

Rozhodnutí, že se jedná o pacienta v terminálním stavu, což vyžaduje změnu frekvence ošetřovatelské péče prostřednictvím domácí zdravotní péče, náleží registrujícímu praktickému lékaři, registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost, ošetřujícímu lékaři při hospitalizaci a ošetřujícímu lékaři poskytujícímu ambulantní specializovanou zdravotní péči. Podmínkou pro realizaci požadavku ošetřujícího lékaře a úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění (dále jen v.z.p.) je vystavení dokladu 06/DP s jasnou a konkrétní specifikací požadovaných zdravotních výkonů, aby nedocházelo k vykazování domácí péče, která je de facto péčí sociální.

Indikační kritéria

  • Jedná se o stav, kdy uzdravení pacienta již není reálné a smrt lze očekávat v relativně blízké době (v řádu zpravidla několika dnů až týdnů). Zdravotní stav nevyžaduje poskytování akutní intenzivní nebo resuscitační péče. U pacienta byla ukončena kurativní léčba, další péče je pouze paliativní.
    • Indikující lékař vydá souhlas s použitím kódu 06349 v rozsahu 30 dnů; v případě požadavku na překročení tohoto časového omezení požádá o schválení prodloužení revizního lékaře na Žádance o schválení (povolení) – dokladu 21.
  • Indikující lékař na dokladu 06 – Poukaz na vyšetření/ošetření DP stanoví počet denních návštěv u pacienta, včetně jednoznačné specifikace zdravotní péče, kterou požaduje u nemocného v terminálním stavu poskytovat. Souhrnná časová dotace požadované zdravotní péče však nepřesáhne 6 hod./den.
  • Pacient a osoby blízké, případně jiné osoby pečující o pacienta, jsou seznámeni s vážností zdravotního stavu, přejí si poskytování paliativní péče v domácím prostředí pacienta.

Upozorňujeme, že je nutné, aby smluvní poskytovatel poskytující péči o nemocného v terminálním stavu splňoval všechny věcné, technické a personální požadavky stanovené příslušnými předpisy pro poskytování těchto hrazených služeb.

Nejčastější chyby

  • Na dokladu 06/DP není uvedena indikujícím lékařem jednoznačná specifikace, jaká zdravotní péče má být nemocnému poskytnuta.
  • Na dokladu 06/DP je indikována lékařem k úhradě z prostředků v.z.p. i péče sociální.
  • Zdravotní péče se signálním kódem terminálního stavu je vykazována k úhradě z prostředků v.z.p. nad 30 dní poskytování péče bez schválení příslušným revizním lékařem.
  • Indikující lékař nemá ve své dokumentaci záznamy a doložená vyšetření, ze kterých by jednoznačně vyplývalo, že se u nemocného jedná o terminální stav.
  • Signální kód je vykazován i u nemocných, jejichž aktuální zdravotní stav neodpovídá terminálnímu stavu.

VZP ČR podporuje rozvíjení paliativní péče u pacienta v jeho vlastním sociálním prostředí. Její snahou je nejen umožnit umírajícímu co nejdelší setrvání v kruhu své nejbližší rodiny, ale především zajistit mu poskytování zdravotní péče v domácím prostředí na nejvyšší možné profesionální a lidské úrovni.

MUDr. Emília Bartišková
ředitelka Odboru kontroly a revize zdravotní péče

Vydáno v červenci 2016