Společná dohoda VZP ČR, ČKS a SAS k preskripci antikoagulačních přípravků

Přípravky Pradaxa, Xarelto a Eliquis mohou být hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění jen za podmínek splnění indikačních a preskripčních omezení SÚKL. Problémy s výkladem a aplikací úhradových pravidel nyní řeší dohoda VZP ČR, České kardiologické společnosti a Sdružení ambulantních specialistů - aktualizace 6. 2. 2018.

Aktualizace 6. 2. 2018: Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana (NOAC) – Shrnující zápis z jednání mezi zástupci VZP ČR, České kardiologické společnosti, České internistické společnosti, České neurologické společnosti, Sdružení ambulantních specialistů a České společnosti pro trombózu a hemostázu.

NOAC (DOAC) je zkratka pro nové perorálně užívané antikoagulační přípravky, jejichž zástupci jsou toho času v České republice celkem 3: Pradaxa, Xarelto a Eliquis.

Třebaže tyto léčivé přípravky existují v ČR již několik let, teprve až cílené revize oprávněnosti jejich preskripce, prováděné odborem revize VZP ČR, identifikovaly problémy s výkladem úhradových pravidel SÚKL a jejich aplikací v klinické praxi. Všichni zástupci této skupiny mají tzv. indikační omezení pro jejich úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění (INDO). Někteří zástupci mají navíc omezení na konkrétní specializovanou způsobilost předepisujícího lékaře.

Představitelé Sdružení ambulantních specialistů a zástupci České kardiologické společnosti vyvolali na jaře roku 2015 jednání, jejichž výstupem jsou 2 zápisy a prezentace (viz přílohy), které shrnují výsledky – společnou dohodu ke sporným či nejasným otázkám INDO, popř. poukazují na situace, které klinická praxe přináší, ale nejsou nikde vysvětleny:

  • nemožnost pravidelných kontrol INR
  • nežádoucí účinky při léčbě Warfarinem
  • kontraindikace Warfarinu
  • řešení situací, kdy jsou NOAC nasazeny specializovaným pracovištěm za hospitalizace v rozporu s INDO a po propuštění je doporučeno nemocnicí ambulantnímu lékaři pokračovat v této zavedené medikaci
  • řešení přípravy pacientů před plánovanou EKV nebo RFA
  • řešení úhrady NOAC u stavů po plicní embolii bez vazby na diagnostikovaný trombofilní stav a další.

Do budoucna tedy platí, že NOAC jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění jen za podmínek splnění indikačních a preskripčních omezení stanovených SÚKL, s ohledem na výstupy z uzavřených jednání, popř. se souhlasem RL.

Ve všech případech je kladen důraz na průkaznou zdravotní dokumentaci s doloženými souvisejícími výsledky laboratorních vyšetření, záznamy o síle, dávkování a množství účinné látky. V případě nemožnosti terapie jiným antikoagulačním přípravkem např. Warfarinem, je nutné si vést záznamy se specifikací případných komplikací, nežádoucích účinků, kontraindikací apod.

Přílohy: