Dohoda VZP ČR a České onkologické společnosti ČLS JEP

V léčbě metastatického renálního karcinomu bude akceptováno alternativní dávkovací schéma LP Sutent.

VZP ČR tímto informuje poskytovatele zdravotních služeb, že souhlasí s návrhem České onkologické společnosti ze dne 22. 6. 2015, podle kterého lze v klinické praxi upravit zavedené a hrazené standardní dávkovací schéma Sunitinibu z režimu „4/2“ (50 mg po dobu 4 po sobě následujících týdnů, po kterých následuje 2týdenní pauza) na režim „2/1“ (50 mg po dobu 2 po sobě následujících týdnů, po kterém následuje 1týdenní pauza) v zájmu zvládání toxicity léčivého přípravku a zvyšování kvality života pacientů s diagnózou metastatického renálního karcinomu.

Tento postup je součástí evropských urologických doporučených postupů pro rok 2015.

VZP ČR touto dohodou deklaruje, že bude tolerovat preskripční variabilitu lékařů, resp. že bude respektovat ve své revizní praxi léčebný režim 2/1, při kterém nedochází k navýšení dávky a je dodržen 6týdenní léčebný cyklus.