Lékaři hodnotí svou účast v programu AKORD kladně

Praktičtí lékaři zapojení do programu AKORD jsou s VZP spokojenější než jejich kolegové. Oceňují, že dostávají hodně informací, a s pojišťovnou často komunikují. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos Tambor.Necelá třetina oslovených lékařů uvedla, že je zapojena do programu AKORD. Pětina zapojena není, ale uvažuje o tom, třetina to udělat nechce a 17 procent lékařů program AKORD nezná.

Mezi hlavní pozitiva programu AKORD patří podle názoru lékařů předcházení nadbytečným vyšetřením, dále pak možnost kontroly kvality péče, úspora času pacienta stráveného čekáním v ordinaci, úspora nákladů v systému, informační podpora ze strany pojišťovny a kontakt na koordinátora.

Lékaři zapojení do programu v něm spatřují výrazně více výhod oproti ostatním: za hlavní benefity považují jeho systémové výhody pro pacienty i lékaře a celkové úspory systému. „Naší snahou je, aby praktický lékař převzal odpovědnost za všechna další specializovaná vyšetření, aby věděl, ke komu svého pacienta posílá a kdo mu tedy pošle zpět výsledky. Potvrzuje se, že takový systém praktici oceňují. Chtějí dělat medicínu, ne jen rozesílat pacienty po specialistech a vyplňovat formuláře,“ uvádí MUDr. Pavel Vepřek, který je ve VZP za program AKORD odpovědný. Mnohem méně důležitý je pro lékaře v programu AKORD ekonomický prospěch. „Ale myslím, že velmi oceňují, že znají všechny podmínky týkající se bonifikací dopředu,“ dodává P. Vepřek.

Naopak lékaři mimo AKORD jsou přesvědčeni, že negativa tohoto programu jsou mnohem větší, než si myslí ti, kteří už jsou jeho součástí. „Lékaři, kteří v programu AKORD nejsou, se obávají, že je příliš náročný na čas a administrativu. Ti, kteří se zapojili, už ale zjistili, že zátěž na ně kladená – tedy nutnost elektronické komunikace s pojišťovnou, objednávkový systém atd. – je menší, než užitek, který z programu mají,“ komentuje závěry průzkumu P. Vepřek. „Po vstupu do programu poznají, že objednávání pacienta na určitý čas lehce zvládnou a časově na tom budou lépe než předtím.“

AKORD hodnotí lépe lékaři ze čtyř pilotních krajů, kteří se stali jeho součástí už začátkem roku 2009. „Je to pochopitelné, jinde funguje teprve pět měsíců, takže tam si jej lékaři teprve ,osahávají‘,“ uvádí P. Vepřek.

Jako hlavní negativum programu AKORD spatřují lékaři v něm zapojení příliš nízkou informovanost mezi pacienty. S tímto jejich pocitem P. Vepřek souhlasí, pojišťovna totiž dosud opravdu pacienty informovala méně než lékaře. „Chtěli jsme, aby lékaři byli důkladně připraveni. Zapojení do programu trvá několik měsíců – než zavedou elektronickou dokumentaci, spustí objednávkový systém, vyřídí si připojení na portál – a nebylo by dobré, aby po nich pacienti hned požadovali služby, se kterými se lékaři teprve seznamují. Zároveň jsme se snažili informovat jenom ty pojištěnce, kteří jsou registrovaní u lékařů zapojených v programu AKORD. Dáváme proto informace do jejich čekáren. Jde o to, abychom nevystavovali lékaře mimo AKORD otázkám pacientů, proč v tomto programu nejsou – nechtěli jsme dělat žádný nátlak. I proto jsme nerozesílali nabídku účasti lékařům plošně, ale čekali jsme, až si sami zažádají,“ říká P. Vepřek s tím, že když už je nyní v programu AKORD čtvrtina praktických lékařů, bude VZP při informování veřejnosti trochu ofenzivnější.

Lékaři zapojení do programu AKORD jsou častěji zapojeni i do projektu IZIP (platí to zhruba pro dvě třetiny z nich), což naznačuje jejich určitou afinitu k VZP a jejím aktivitám. Tito lékaři jsou také více spokojeni s VZP jako takovou – ze všech pojišťoven ji kladou na první místo.Celkově lépe hodnotí i komunikaci s příslušnou krajskou pobočkou, zejména co se týká dostatku poskytovaných informací a rychlosti vyřízení jejich požadavků. „Určitě k tomu přispěl fakt, že jsme vytvořili funkci koordinátora, tedy jakéhosi styčného důstojníka, takže lékaři nemusejí obíhat jednotlivá pracoviště VZP, ale mají kontakt na jednoho člověka, se kterým mohou řešit všechno, případně je nasměruje na ty pracovníky VZP, kteří jejich problém vyřeší,“ uvádí P. Vepřek, po­dle nějž se tím i vytváří vztah vzájemné důvěry. „Dosud obě strany mohly mít pocit, že se jen ,handrkují‘ o peníze. A najednou spolu řeší spoustu věcí, které se týkají toho nejdůležitějšího, tedy poskytování kvalitní péče. Zjišťují, že jim všem jde o stejnou věc,“ podotýká P. Vepřek.S pojišťovnou komunikují lékaři zapojení do programu AKORD mnohem častěji prostřednictvím portálu VZP. „A mnohem více se s ní kontaktují – prostě vědí, že se mohou obrátit na někoho konkrétního a on jim poskytne kvalifikovanou odpověď,“ uvádí P. Vepřek.

VZP je mezi třemi nejlépe hodnocenými pojišťovnami

Lékaři všech odborností jsou podle průzkumu společnosti Ipsos Tambor nejvíce spokojeni se třemi zdravotními pojišťovnami: Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. VZP je nejlépe hodnocena v oblasti edukační činnosti směrem k lékařům a vydávání publikací. Naopak méně jsou lékaři spokojeni v oblastech administrativní náročnosti agendy, rychlosti úhrady, srozumitelnosti a jednoduchosti vyúčtování péče. To ovšem neplatí pro praktické lékaře zapojené v programu AKORD, kteří oceňují VZP jako nejlepší pojišťovnu vůbec. Právě zkušeností s tímto programem hodlá VZP v blízké budoucnosti využít a nabídnout všem lékařům více informací. Připravuje také nový informační systém pro přebírání dávek a jejich zpracování, jehož součástí bude i výrazně zlepšená komunikace se zdravotnickými zařízeními.

Infoservis č. 11/2010