Základní zdravotní pojištění cizinců

Základní zdravotní pojištění cizinců je pojistný produkt určený zejména pro krátkodobý pobyt na území ČR do 90 dnů a je zpracován v souladu s právní úpravou pro pobyt cizinců v ČR.

Pojistnou událostí je, s výjimkou výluk, náhlá změna zdravotního stavu pojištěného z příčiny náhlého onemocnění nebo úrazu, ke kterému došlo v době trvání pojištění. Zájemce o pojištění má možnost na základě svého pojistného zájmu sjednat odpovídající typ pojištění:

 1. Standard – základní typ pojištění vč. pracovní cesty / pobytu.
 2. Nebezpečné sporty – obsahuje základní typ a pojištění nebezpečných sportů dle pojistných podmínek.

Součástí pojištění jsou i non-stop asistenční služby.

Toto pojištění zahrnuje v případě vzniku pojistné události úhradu nákladů na:

 • poskytnutou nutnou a neodkladnou zdravotní péči (vyšetření ke stanovení diagnózy, ošetření, nezbytnou hospitalizaci, nákladů na operaci); nutnou a neodkladnou zdravotní péčí se rozumí péče poskytnutá z důvodu úrazu nebo náhlého onemocnění, které vyžaduje neodkladné ošetření,
 • ambulantně předepsané léky,
 • neodkladné ošetření zubů,
 • nutnou repatriaci nemocného a případně převoz tělesných ostatků pojištěného,
 • komunikace probíhá převážně mezi zdravotnickým zařízením a asistenční službou, jedná se bezhotovostní čerpání lékařské péče pro pojištěného.

Pojištění je platné na území celého schengenského prostoru včetně ČR a tranzitních zemí.

Pojištění lze sjednat na jeden den a maximálně až do 36 měsíců, a to pro všechny věkové kategorie.

Výše limitu pojistného plnění je volitelná ve dvou variantách:

 1. 1 800 000 Kč
 2. 3 000 000 Kč

Limit se vztahuje na jednu pojistnou událost. Součástí limitů jsou sublimity na ošetření zubů a ambulantně předepsané léky.

K základnímu pojištění lze také sjednat Úrazové pojištění a Pojištění občanské odpovědnosti.

Slevy:

 • pro studenty
 • pro děti již pojištěných rodičů
 • skupinové slevy

Základní zdravotní pojištění lze sjednat on-line, případně na pobočkách Pojišťovny VZP, a. s., a VZP ČR.

Pojišťovna VZP, a. s., je dceřinou společností největší veřejné zdravotní pojišťovny VZP ČR. Na trhu působí od roku 1994 jako součást mateřské společnosti a v roce 2004 se stala samostatným právním subjektem. V oblasti komerčního zdravotního pojištění má mnohaleté zkušenosti, a to zejména v oblasti komerčního zdravotního pojištění cizinců, kde je největším pojistitelem na trhu s více než 4 500 smluvními zdravotnickými zařízeními.

On-line pojištění