Regulační poplatky - přehled změn k 1. 1. 2014

Na základě nálezu Ústavního soudu je uplynutím dne 31. 12. 2013 zrušeno ustanovení § 16a odst. 1 písm. f) zákona o veřejném zdravotním pojištění, které stanoví povinnost pojištěnce v souvislosti s poskytováním hrazených služeb hradit regulační poplatek ve výši 100 Kč za každý den, ve kterém je poskytována lůžková péče včetně lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče. Totéž platí i pro pobyt průvodce dítěte v lůžkovém zařízení, je-li hrazen ze zdravotního pojištění.

Vzhledem k tomu, že do 31. 12. 2013 nebyla přijata nová legislativní úprava,neplatí od 1. 1. 2014 pojištěnci žádný regulační poplatek za ústavní péči.

Regulačními poplatky v ambulantní sféře (30 Kč za klinické vyšetření, návštěvní službu a recept, 90 Kč za pohotovost) se Ústavní soud nezabýval a jejich zákonná úprava platí i po 1. 1. 2014.