Jaká je délka lázeňského pobytu?

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, který je přílohou zákona o veřejném zdravotním pojištění, stanoví jednotlivé indikace, délku léčebného pobytu, možnost jeho prodloužení, možnost následného opakování lázeňské léčby a jeho intervaly. 

Jsou rozlišovány léčebné pobyty základní a opakované.

Délka základního léčebného pobytu dospělých poskytnutého jako komplexní péče je 21 nebo 28 dní, u dětí a dorostu je 28 dní. U komplexní péče může lékař daného lázeňského zařízení u některých indikací podle konkrétního stavu pojištěnce výjimečně navrhnout její prodloužení. Prodloužení i jeho délka podléhají souhlasu zdravotní pojišťovny. Délka základního léčebného pobytu dospělých poskytnutého formou příspěvkové péče je 21 dní.

Délka opakovaného léčebného pobytu poskytnutého formou komplexní péče u dospělých je také 21 nebo 28 dní, u dětí a dorostu 28 dní. Prodloužení i jeho délka podléhají souhlasu zdravotní pojišťovny. Délka opakovaného léčebného pobytu poskytnutého formou příspěvkové péče u dospělých je stanovena na 21 dní, v indikovaných případech na 14 dní (u 14 dní může lékař lázeňského zařízení podle konkrétního stavu pojištěnce navrhnout prodloužení na 21 dní s tím, že prodloužení podléhá souhlasu zdravotní pojišťovny).

Za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., se považuje:

  • lázeňský pobyt poskytnutý podle zákona č. 48/1997 Sb. ve zněních účinných ode dne 6. 1. 2015 (případně pobyt, na nějž byl vystaven návrh v období od 1. 1. 2015 do 6. 1. 2015), pokud byla pojištěnci pro danou indikaci poskytnuta lázeňská péče poprvé
  • základní pobyt uskutečněný podle vyhlášky č. 267/2012 Sb.
  • uskutečnil-li pojištěnec poslední léčebný pobyt v období od 1. října 2009 do 30. září 2012 (tj. ještě podle vyhlášky č. 58/1997 Sb.).

Za pobyt opakovaný se považuje další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na základě které byl uskutečněn pobyt základní.