Jaký je minimální vyměřovací základ?

Minimálním vyměřovacím základem u zaměstnance je stanovená minimální mzda – od 1. 1. 2023 je minimální mzda 17 300 Kč a minimální pojistné 2 336 Kč.

Minimálním vyměřovacím základem u zaměstnance je minimální mzda pracovníků v pracovním poměru odměňovaných měsíční mzdou, která platí k prvnímu dni kalendářního měsíce, ve kterém se pojistné platí. Pod pojmem minimální mzda ve smyslu zákonů pro veřejné zdravotní pojištění se vždy rozumí částka minimální mzdy bez ohledu na délku pracovního úvazku, zařazení zaměstnance, odpracovanou dobu, atd.